téveszmék

téveszmék

"Az evangélium középpontja a szegénység"

2018. május 06. - G. Nagy László

ferenc2.jpg

 

Ez a klassz a vallásban. Bármit rá lehet húzni. XVI. Benedek pápa A Názáreti Jézus című művében azt írja, hogy az istenfiúság valósága nélkül egyáltalán nem lehet megérteni Jézus tanítását. Már ez is egy végtelenül hamis és szűklátókörű gondolat volt, erre most jön Ferenc pápa, aki szinte szóról szóra ugyanezt mondja, azzal az apró különbséggel, hogy ő a szegénységet állítja a fő helyre. Szerény véleményem szerint mind a ketten óriási tévedésben vannak. E posztban a jelenlegi egyházfő gondolatát igyekszünk körbejárni.

 

Nyilvánvaló, hogy a Biblia egy irodalmi mű, s mint ilyen, szabadon értelmezhető, mindenki úgy olvassa, ahogy neki tetszik. Azonban a tényszerűség megköveteli, hogy leszögezzük: Jézus tanításában még véletlenül sem szerepel központi helyen a szegénység, mi több, témaként is csak meglehetősen ritkán merül fel. A tékozló fiú családja - s benne a példaértékű karakterként ábrázolt apa - kifejezetten vagyonos. Az irgalmas szamaritánus se csóró, mi több, jelentős összeget, két dénárt fizet a fogadósnak, hogy gondját viselje bajba jutott felebarátjának. A szőlőmunkásokról és a talentumokról szóló példabeszéd pedig egyenesen kapitalista tanmese. Azzal együtt, hogy a krisztusi filozófia magját jelentő példázatokban nyoma sincs a szegénység piedesztálra emelésének, azért ismerünk ide vonatkozó intelmeket. Az egyik jellemző példa a gazdag ifjúnak adott útmutatás: "Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt!" Illetve: "Könnyebb a tevének átjutni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni Isten országába." Lehet ezeket a mondatokat szó szerint venni, ám aki így tesz, az valójában nem sokat értett meg a teljes tanításból. A jézusi attitűd egyik kulcsmondata: "Irgalmasságot akarok, nem áldozatot." Szó sincs tehát arról, hogy a pénz és a gazdagság önmagában bűnös dolog volna, s hogy a lemondás és az önfeladás lenne az egyetlen üdvözítő út. Csupán azt az egyszerű buddhista igazságot kell észrevenni, hogy minél kevesebb béklyót akasztunk magunkra, annál szabadabban lélegzünk.

 

A legkevésbé sem vonom kétségbe Ferenc pápa jószándékát, filozófiáját ugyanakkor kifejezetten mérgezőnek látom. Amikor a szegénységet erénynek állítjuk be, az pontoson olyan, mintha a betegséget, vagy a csúnyaságot tekintenénk etalonnak. A három átok közül mindegyikre igaz lehet, hogy beleszülettünk, de az is, hogy magunknak okoztuk. Ám bármi is legyen az ok, bárkié is legyen a felelősség, az életigenlő megoldás minden esetben a túllendülés. Ha betegek vagyunk, muszáj meggyógyulnunk. Ha förtelmesen nézünk ki, érdemes minden követ megmozgatni, hogy formába hozzuk magunkat. S ugyanígy: ha szegények vagyunk, annak egyetlen ellenszere létezik, ez pedig az anyagi gyarapodás. Ferenc pápánál nem érzem ezt az irányt. Míg Jézus minden egyes szava azt hirdeti, hogy hozzuk ki magunkból a maximumot - "legyetek tökéletesek!" -, addig az egyházfő egyetlen árva szót sem szól a gazdagodásról, a felemelkedésről, s különösen nem az érintettek ehhez szükséges attitűdjéről. Nagy szeretettel megsimogatja a mélyszegénységben élőket, s megvendégeli őket, majd arra kér, tegyünk mi is így. Már csupán azt a mondatot hiányolom, hogy "csak így tovább, világ koldusai, ti mindent jól csináltok!" Ferenc pápa számos beszédében kitér rá, hogy a kényelmes életmód zárttá és érzéketlenné tesz. Bizonyára ebből a téveszméből fakad, hogy a szegénységet nem egy legyőzendő betegségként, hanem egy kívánatos állapotnak tekinti. Ha létezik olyan élethelyzet, amely ténylegesen redukálja természetes érzékenységünket, az pont nem a jólét, hanem kifejezetten a nyomorúság. "A szegénység az, amely olyan feltételeket teremt, amelyek mellett szabadon vállalhatjuk személyes és társadalmi felelősségünket" - írja a katolikus egyház feje. Ez is csak egy azon mondatok közül, melyek tökéletesen értelmetlenek és megalapozatlanok (hiszen gazdagon is lehetséges a felelősségvállalás, sőt!), csupán egyetlen funkcióval bír: kifejezni a pápa fura vonzódását a szegénységhez.

 

Bár a katolikus propaganda számos fórumon győzködi a híveket, hogy az egyházfő valójában nem kommunista eszméket vall, jómagam - olvasva nyilatkozatait, beszédeit, körleveleit - meglehetősen szkeptikus vagyok e téren. "Az első helyen mindig a dolgozó ember áll a maga méltóságával, nem pedig a haszon keresése." - Amikor ilyen mondataival találkozom, lelki szemeim előtt azonnal Marx jelenik meg ápolatlan szakállával, aljas és hamis ideológiájával. Akár tetszik Ferenc pápának, akár nem, de ez egy sokszorosan lejátszott meccs. A világ már jó pár alkalommal kipróbálta ezeket ezeket az eszméket és le is vonta a kellő tanulságokat. Az önző és haszonelvű kapitalizmus mindenütt egyenlőtlenül elosztott gazdagságot, míg a szocializmus többé-kevésbé egyenlően porciózott nélkülözést eredményezett. Egészen döbbenetes a 21. század elején olyan hittel kimondott szavakat hallani, amelyek a haszonelvűséget - az egyetlen bizonyítottan értékteremtő attitűdöt - kárhoztatják. Ha az egyházfő szívének kedves módon a világ teljes vagyonát hétmilliárd egyenlő szeletre vágva szétosztanánk, úgy ezzel a mozdulattal gyakorlatilag el is pusztítanánk az emberiséget. Ugyanis pont a sokat szidott koncentrált magántőke az, amely képes a tömegtermelés megszervezésére és lebonyolítására. Pont a milliárdosok azok, akik munkát adva ténylegesen tesznek is a szegénység ellen, szemben az átlagpolgárral, aki a kalapozóknak dobott szerény és tökéletesen meddő alamizsnán túl aligha tehet bármit. (Ezen a tényen az sem változtat semmit, ha néhány nagytőkés kifejezetten nemtelen célra használja vagyonát.) A 2003-ban megjelent The Corporation című kanadai dokumentumfilm a nagy részvénytársaságok bűneinek bemutatását célozza.  Néhány valóban jogos észrevétel mellett - környezetszennyezés, diktatórikus rezsimekkel való együttműködés - egy sor olyan ostoba, marxista kritikát fogalmaz meg, amelyek tökéletesen egybevágnak az egyházfői szellemiséggel. A film intellektuális mélypontja az a jelenet, amikor a riporter egy hondurasi ruhagyár tinédzser korú varrónőjét faggatja. A kislány válaszából kiderül, hogy nyolc embert tart el a fizetéséből, hiszen rajta kívül senki sem dolgozik a családból. Figyelembe véve az egy dollár alatti munkabéreket, valamint azt a tényt, hogy termék kereskedelmi árához képest a ráfordított bérköltség az 1%-ot sem éri el, a narrátor a kizsákmányolás magasiskolájaként aposztrofálja a látottakat. Arról persze egy szó sem esik, hogy hol tudunk mi Európában nyolc embert eltartani egyetlen keresetből? Arra sem kérdez rá senki, hogy a család többi tagja miért nem dolgozik. Nyilván azért, mert senki nem ad munkát számukra. S amikor jön egy amerikai nagyvállalat, amelyik az adott hely egyetlen gazdaságilag aktív szereplőjeként, ha úgy tetszik, jótevőjeként gyárat telepít, munkahelyeket létesít és valamiféle szerény megélhetést biztosít, azt rögtön kizsákmányolónak és érzéketlennek bélyegzik. A marxista világlátás olyan mélyen meghatározza a film készítőit és Ferenc pápát úgyszintén, hogy képtelenek kimondani a nyilvánvalót: minden valószínűség szerint ez a felemelkedés egyetlen lehetséges módja. Kétszáz éve Európa hasonlóképpen végigjárta az iparosodás útját, ezt a harmadik világ sem úszhatja meg, ha tényleges gazdasági jólétre vágyik.

 

Nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy bizonyos extrém körülmények között az egyházfői elgondolás működőképes lehet. Éppen Edith Eva Eger brutálisan jó könyvét, A döntést olvasom, melyben többek között auschwitzi emlékeiről is beszámol. Magától értetődő gesztusként írja le, amikor a hónapokon keresztül koplaló, csontsoványra fogyott rabok megosztják egymással az ételt, ha valamelyikük néhanap extra adaghoz jut. Valóban így van: az adott szituációban nem csupán életmentő a kölcsönös önzetlenség, de mindenfajta morális megfontolás is ezt diktálja, ugyanis nem létezik semmiféle kitörési pont. Szökni lehetetlen, s a természetes egyéni ambíciók és erőfeszítések nem eredményeznek többletellátmányt. Ugyanez a logika már a legkevésbé sem érvényesül a szabad világban. Ahol mindenki tehet a sorsáért, ahol az egyéni jólét nagyban függ a befektetett munkától, ott az altruista szemlélet tökéletesen kontraproduktívnak bizonyul. Teljesen természetes az, ha támogatjuk a fogyatékkal élőket, ám ha naivan, kontroll nélkül tesszük, úgy rövidesen minden élő ember fogyatékosnak fogja vallani magát. Teljesen természetes, hogy tisztességesen felneveljük gyermekeinket, ám ha nem noszogatjuk őket, talán még negyvenévesen is a szülői emlőkön csüngenek. Ferenc pápának sem ártana elgondolkodnia azon, hogy talán pont az évtizedek óta rendszeresen érkező segélyszállítmányok azok, amelyek konzerválják a harmadik világ fejlődésképtelenségét és kilátástalanságát. Az életben maradáshoz néhol elégségesek, az építkezést, a fellendülést, a beruházást, az infrastruktúra fejlesztését azonban a legkevésbé sem szolgálják. Ehhez pont a sokat szidott koncentrált magántőke kellene, s némi társadalmi tudatosság. A minap megkérdeztem egy nigériai barátomat, hogy náluk odahaza jellemzően mivel foglalkoznak az emberek. A válasza nem lepett meg: "Fociznak és zenélnek..."

 

Legyünk persze tisztességesek! Az egyházfő valójában nem vall klasszikus kommunista nézeteket. Az ő eszményített világa sokkal inkább Kádár Jánoséhoz hasonlít. Nyilatkozataiból kiderül, hogy egy olyan berendezkedést tartana optimálisnak, ahol az egyének célja nem a tőkefelhalmozás, hanem a család számára a mindennapi élet megteremtése és fenntartása. Mintha csak a szocialista Magyarországon járnánk! Trabant, Wartburg oké, szerény hétvégi ház megengedett, de itt a vége. Senki meg ne próbáljon megtakarításokban és befektetésekben gondolkodni, mert a végén még a saját kezükbe vennék a sorsukat! "A szegénység a szív magatartása, amely nem engedi, hogy a pénzre, a karrierre és a luxusra az élet céljaiként, a boldogság feltételeként tekintsünk." - megdöbbentően szűklátókörű gondolat egy olyan ember tollából, aki a pápai trón elfoglalását megelőzően pszichológiát és filozófiát is oktatott. Talán az a szívsebész, aki naponta ment meg emberi életeket, beszennyezi létét azzal, hogy munkájával egyszersmind karriert is épít? Vajon a pár hete elhunyt Demján Sándor, akinek alapítványa az elmúlt húsz év során közel hétmilliárd forintot fordított hátrányos helyzetű gyerekek felemelésére és egyéb társadalmi célokra, létrehozhatta volna mindezt, ha ő maga nem vagyonos ember? Értjük persze a jézusi-buddhista alaptanítást: a pénz imádata vakká tesz. De fogadjuk már el azt is, hogy léteznek felnőtt emberek is a Földön, akik képesek bánni a kapott talentumaikkal! A legtöbben nem azért hizlaljuk a bankszámlánkat, hogy egyszer majd eltapsolhassuk értelmetlen luxusra és fényűzésre, bár ha ezt tennénk, azzal sem követnénk el égbekiáltó bűnt. A legtöbbünk számára épp a családunk biztonsága, az életünk feletti kontroll megteremtése és a kreatív élet megalapozása jelenti a hajtóerőt. Ferenc pápa gondolkodásmódjában nem csupán a falanszter-ideológia a bántó, de az is, ami ebből következik. Ha mindenki ugyanolyan, együtt bégető birka, akik - letérve a jézusi útról - nem visznek végbe nagy dolgokat, csupán egymás sebeit nyalogatják, úgy égetően szükségük lesz egy főkolomposra, aki irányt szab életüknek. Egy Kádár Jánosra. Vagy épp egy katolikus egyházfőre.

  

A bejegyzés trackback címe:

https://teveszmek.blog.hu/api/trackback/id/tr9713881876

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Bisi 2018.05.07. 12:30:31

Nagyon jó írás még akkor is, ha nem minden részével értek egyet. Nagyon sok jó példa van arra amikor egy gazdag ember támogat rászorulókat. Nekem Bill Gates az egyik kedvencem ilyen szempontból. De az is igaz, hogy egyes gyógyszeripari és élelmiszeripari multinacionális cégek kihasználják és szándékosan mérgezik, betegítik az embereket a nagyobb profit reményében. Viszont teljesen jogos László felvetése, hogy a pénz nem befolyásoló tényező az Istennel való kapcsolatodban. A bőség egy pozitív jelző. Az anyagi biztonság egy fontos szempont az emberek többségének és szintén pozitívumként lehet említeni. Természetesen a kapzsiság, mohóság, harácsolás már negatívan kapcsolódhatnak a pénzhez, amikor a pénz a cél és nem egy eszköz.

Beer Monster 2018.05.07. 12:52:32

Marx egyébként éppen nem a szegénység mellett, hanem ellen lépett volna fel.

G. Nagy László 2018.05.07. 13:03:44

@Hun Cut: Nagyon jól megragadtad. Pontosan ez Ferenc pápa hozzáállása is. Csakhogy ez nem egy pozitív világlátás. Amikor azt kérem az Istentől, hogy ne adjon gazdagságot sem, olyankor beismerem, hogy egy éretlen gyerek vagyok, aki nem tud megfelelően bánni az áldással. "Uram, ne adj lottóötöst, mert eliszom és eldrogozom az egész nyereményt..." - Ez egy vicc. Ha valaki már odáig eljut, hogy felismeri: a pénz imádata elvakíthat, úgy már nem is kell különösebben félteni az illetőt.

Beer Monster 2018.05.07. 13:19:53

A kritikával egyet lehet érteni, bár a kereszténységnek ez cseppet sem fontos kérdése, így a kritikája sem érinti a lényeget. Viszont félreértések vannak benne, főleg ez a marxi párhuzam, ami ráadásul önmagában is rosszul van feldolgozva. (a marx-féle proletárdiktatúra a feudális múltú és hatalmú tőkével szemben lett volna egy ötlet, enélkül olvasni Marx-ot és a polgári kapitalizmusra érteni eléggé egysíkú meglátás)
Az egyenlőséget nem Marx találta ki, ezért bármi más világnézetet, ami az emberi erkölcs egyik legalapvetőbb aspektusát tartalmazza, lemarxistázni hát legalábbis nem megfontolt. "Jótevőnek" mondani az olcsó munkabért kiaknázó profitorientált gyártót éppen olyan arcpirító, mint amilyen a marxizmus (sőt, Marx-nak legalább az eredeti célja azért jószándékú lehetett).

A Kádári hasonlat már-már alpári, hiszen Bergoglio véleménye semmiben sem egyezik az államszocialista berendezkedés terrorján keresztüli kényszerítéssel és üldözéssel. Olyan, mintha az önkéntes fogyókúrát hasonlítaná valaki Auschwitzhoz.

Egyszóval a cikkszerző, hasonlóan egyébként Marxhoz, alapvető jószándéka ellenére bődületes logikai hibákat vét.

G. Nagy László 2018.05.07. 13:40:17

@Beer Monster: A megelőlegezett jószándékot köszönöm. Ugyanakkor nem látom az említett logikai hibákat.

1. A Kádár - Ferenc pápa összevetésben egészen nyilvánvalóan nem az államszocialista terror kényszerítő ereje a közös, hanem az az idea, amit az egyének pénzhez való viszonya kapcsán optimálisnak gondolnak: maradjatok kisemberek!

Ha a Barcát összevetem a Vasassal mezszín szerint, az attól még megállja a helyét, ha egyébként minden más paraméterben különböznek is.

2. A "jótevő" kifejezésen sokat vaciláltam, de végül bent hagytam. A nagytőkés oldaláról tekintve persze szó sincs karitatív szándékról. Az ott élőknek viszont valóságos áldás, a kizsákmányoltak szemével nézve ők valódi jótevők. Ha ilyenből lenne egyre több, úgy a bérek is elinulhatnának felfelé. Ezt a folyamatot látjuk Kínában, ahol a korábban nyomorgók egyre jobb nívón élnek.

3. Nyilván nem Marx találta ki az egyenlőséget. Már az ősközösségben is erről álmodoztak a gyengék, az örök vesztesek. De Marx gyártott belőle gyilkos filozófiát.

Beer Monster 2018.05.07. 13:55:48

@G. Nagy László:

1. Persze, hiszen Auschwiz és a fogyókúra között sem a náci terror a közös, hanem az az idea, hogy maradjatok soványak.

Pusztán testsúly szerint is össze lehet vetni két dolgot minden mástól függetlenül, csak neked nem ez volt a célod az érvvel gondolom.

2. A "jótevőt" legközelebb szerintem inkább vedd ki, mert még egy magamfajta megrögzött konzervatív kapitalistának is visszatetsző olvasni. A szándéktól független jót a magyar úgy hívja, hogy "kedvező hatás".

3. Az egyenlőség nemcsak a gyengeségből, hanem az erkölcsből is fakad. Az ember nem magányos állat, túlélése sosem volt független a csoport túlélésétől. A normák ehhez igazodtak.

(4. Filozófia nem tud gyilkos lenni, csak ideológia. Kevered a két szót.)

Alick 2018.05.07. 13:56:46

Dél-Amerikában katolikus köröben népszerű volt a felszabadítás teológiája, amely - enyhe marxista színezettel - az elnyomott osztályok szabadságharcát keresztény szempontból üdvösnek állította be.

Alick 2018.05.07. 14:04:10

@Beer Monster: "Az egyenlőség nemcsak a gyengeségből, hanem az erkölcsből is fakad."

A törvény előtti egyelőség egy dolog, de éppen ha csoport szinten nézzük, funkcionálisan nem az egyenlőség az alapeset. Minden jól funkcionáló csoport hierachikus rend szerint működik, "egyenlőség" legfeljebb a csordaként működő tömegben van.

G. Nagy László 2018.05.07. 14:05:38

@Beer Monster: Létezhet olyan erkölcs, amely a gazdasági egyenlőséget tűzi zászlajára, de az nem csupán működésképtelen, de hamis is. Semmi köze sincs a természetjoghoz, az evolúció logikájához, a világ működéséhez. Beteg, emberi találmány.

Lehet, hogy Lagzi Lajcsi is Palvin Barbit szeretné gyömöszölni, s odáig fennáll az egyenlőség, hogy joga van próbálkozni, embertelen volna minden olyan törvény, amely tiltaná kettejük nászát. De legalább ilyen embertelen volna Palvin Barbit erővel kényszeríteni, hogy a tényleges egyenlőség elve alapján Lajcsival (is) háljon.

Terézágyú 2018.05.07. 14:07:42

Egy ütés jobbra a pápának, egy ütés balra karlmarcnak, egy kis komcsizás, egy kis kádározás - felveheted a béredet orbáncnál, közgazdác úr.

Alick 2018.05.07. 14:14:25

A "szegénységnek" keresztény oldalról két kontextusa van: az egyik, hogy ne pusztán az anyagi javakra alapozzuk az emberi egzisztencia teljességét, a másik pedig az, hogy a nélkülözőkön segíteni üdvös és ez a segítség nemcsak anyagi ("nemcsak kenyérrel él az ember").

Beer Monster 2018.05.07. 14:23:44

@Alick: Természetesen, hiszen az egyenlőség szó két eltérő fogalmat jelöl a magyarban. Az azonos állapotot és az azonos bánásmódot. Az első politikailag és társadalmilag értelmetlen (ez volt Marx fő logikai bukfence). Mi lesz, ha az újraelosztás után valaki lusta, más meg szorgalmas, ezért nem lesznek egyenlőek? Akkor újra elvesszük, és megint elosztjuk.

Azonban a csoport jó működésének meg nem feltétele a hierarchia, legalábbis ezt alá kéne támasztani. A tapasztalat is azt mondja, hogy a delegált funkciók szükségesek a működéshez. (Az egyszerű ember ezt is nézheti hierarchiának, holott Svédországban a miniszter nem az ő főnöke, hanem a rábízott feladat felelőse.

Mindenesetre az egyenlőség első jelentését ne keverjük ide, mert társadalmilag értelmetlen. Van aki szépnek születik, más csúnyának. Helyzeti egyenlőség nem létezik.

Bobby Newmark 2018.05.07. 14:30:59

Amikor így az arannyal bevont Vatikánban egy ilyen kicsúszik a száján, akkor nincs mellette egy jóérzésű keresztény, hogy pofánbassza hogy csak úgy nyekkenjen?

ételizésítő 2018.05.07. 14:39:29

@G. Nagy László:
Marx nem gyártott semmiféle gyilkos filozófiát.
A dolgozó nép felemelkedését tűzte ki célul. Hogy ne fillérekért kelljen dolgozni, mint mondjuk most Magyarországon a többségnek.

Kádár idején meg nem volt semmiféle terror.

És még mindig inkább a marxizmus, ami a gondolkodást helyezi előnybe, mint a hozzád hasonló súlyosan valláskárosult katolikus barmok, akik egy mesekönyvben hisznek, és ahol a gondolkodásnak helye nincs, hinni kell.

Ferenc pápa az elmúlt 2000 év legnormálisabb pápája, nyilván a hozzád hasonló gondolkodásképtelen valláskárosultaknak ez nem tetszik.

Beer Monster 2018.05.07. 14:46:05

@Bobby Newmark: És éppen őt? Eddig 200 pápát vertünk gondolatban és szóban pofán, de hogy épp az egyik első keresztényt? Lehet, hogy valamiben le vagy maradva.

Alick 2018.05.07. 14:49:33

@Beer Monster: "delegált funkciók szükségesek a működéshez"

Így pontos, de ne feledjük hogy a funkciók jórészt az emberi közreműködés felelősségét osztják le, amely felelősség egy adott ponton egy másik funkció/ember által számonkérhető.

Beer Monster 2018.05.07. 14:56:02

@ételizésítő: Hiszen Kádár idejében 56-os megtorlás sem volt, se Nagy Imrét, se 12 éves gyerekeket nem bántottak.
A gondolkodást, de legalábbis a tájékozódást nem ártott volna nem otthon hagyni.

Bobby Newmark 2018.05.07. 14:57:24

@ételizésítő: Nem. Ennek ellenére ilyeneket mond az emberiség egyik legnagyobb összerabolt vagyonán ülve. Tenyérbemászó képmutatás? Igen, az.

@Beer Monster: Engem nem zavar, ha minden egyes pápa pofán van verve.

Beer Monster 2018.05.07. 15:38:43

@Bobby Newmark:

Meg kellene potosabban érteni, mi a tisztesség, azzal világossá válik, miben különbözik Bergoglio, Luciani, végülis Wojtyla és Roncalli és még egy páran.

G. Nagy László 2018.05.07. 16:00:25

@Beer Monster: Nem olyan gazdagok az ismereteim, mint neked, ám azok alapján, amiket tudok, szerintem Wojtyla az egyik valaha élt legnagyobb formátumú pápa.

makacsfolt 2018.05.07. 18:11:33

@Alick: Máté 6 , itt minden le van írva ami fontos és tudnia kell a keresztény embernek
"Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak"

Mammon vagy más néven Beelzebub a pokol hét hercege közűl az egyik, a pénz és vagyon tartozik hozzá, tehát a sátán szolgálatában áll, mert hozzá tartozik a materializmus, a föld.
" Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét,
9. És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem."
Tehát az embernek el kell fordúlnia az anyagi javak és értékek mértéktelen felhalmozásától, és az egyensúlyt kell megtalálnia a lelki, égi és anyagi dolgok között, amilyen egyszerű ezt felismerni olyan nehéz megvalósítani.

ételizésítő 2018.05.07. 18:12:31

@Beer Monster:
1956 után a világon bárhol nagyobb megtorlás lett volna. Ők ugyanis a fennálló államrend ellen lázadtak, amit nyugodtan lehet ellenforradalomnak nevezni, még ha mostanság ez nem szalonképes is (de a szocializmus per definitonem "permanens forradalom", vele szemben tehát csak ellenforradalom lehet).
Ha nem Kádár van azon a poszton, akkor nem kevesebb mint 300 embert végeznek ki (akik közt volt egy csomó köztörvényes gyilkos is mellesleg) hanem legalább egy nagyságrenddel többet, merthogy a szocialista blokkból mindenki azt kérte, Moszkva is.
12 éves gyerekeket meg nem bántottak.
Olyan 18 év alattiakat, mint Masfeld Péter, akik gyilkoltak az ellenforradalom alatt, és már előtte is volt némi bűnlajstromuk, igen. Persze biztos kitüntetés kellett volna adni nekik.
Nagy Imre személyében meg a padláslesöpörtető kommunista minisztert tisztelheted, akit a parasztság nagy része már 1953-ban szívesen kivégzett volna. Szóval nem hiszem, hogy nagyon szomorúak voltak miatta.

Nem várom el, hogy agyilag felfogd, magas ez neked.

Beer Monster 2018.05.07. 18:13:30

@G. Nagy László: Azért írtam őt feltételesen, mert Wojtyla azért jópár kompromisszumut is megkötött a tisztesség rovására. Az AIDS világjárvány tetőpontján Afrikában az óvszerhasználattal szemben szólni például meglehetősen problémás.

Luciani kezdte meg a vatikáni gazdasági maffia felszámolását, ami most Bergoglio célja. János Pál nevet vett fel pápaként, és senki nem csinálta korábban azt, hogy elsőként a pápai nevébe illessze az 1. sorszámot. Luciani tudta, hogy meg fogják ölni, és tudta, hogy lesz, aki folytatja helyette. Egy hónapig volt pápa. Wojtyla az ő tiszteletére vette fel a János Pál nevet.

ételizésítő 2018.05.07. 18:14:32

@Bobby Newmark:
És mit kéne tennie?
Szétosztogatni?

Kinek? Ki dönti el, hogy ki érdemelné meg?
Ferenc papa legalább keresztényként viselkedik, elődeivel ellentétben, még Köztársaság pápát (bocs, 2. Jancsi Palit) is beleértve.

Beer Monster 2018.05.07. 18:18:36

Amikor Kádár jóváhagyta Nagy Imre halálos ítéletét, Moszkva már nem tartott igényt a kivégzésére. Azokat a gyerekeket, akik 56-ben eldobott fegyvereket találtak, hónapokra börtönbe zárták.

Ad Dio 2018.05.07. 18:26:41

Ha önmagában értelmezed az újszövetséget vagy épp Jézus tanítását, aligha jutsz igazán előbbre. Mint minden textusnak, ennek is van egy sitz im leben-je. Ez pedig a korabeli zsidóság. Ez a közeg meglehetősen sokat foglalkozott a vagyon/egészség/igazság kérdéssel. A Jézus kori zsidó ortodoxia, (ahogy a mai sem) nem ismerte el a túlvilági létet. A halál a létezés végét jelentette számukra. Azonban Jahve hűségét igazságát és jóságát vallották. Értelemszerűen mindezt így csak akkor lehetett egyszerre tartani, ha azt is állították, hogy a vagyon és az egészség a jók JUTALMA Istentől. Vagyis ha jó vagy, akkor sokáig élsz, egészséges vagy és gazdag. No meg persze fordítva is igaz mindez. Meglepő hogy épp a zsidó arisztokrácia és a papság vallotta mindezt a leghatározottabban (szadduceusok)? Az ő ellenpontjuk az esszénusok voltak, akik hittek a túlvilági örök életben, amihez az út az esszénusok sajátos vallási előírásainak betartásán és a bűnös világhoz fűző kötelékek elszakításán át vezet. Mivel a túlvilági boldogság olyan szinten jobb, mint a földi, hogy az már említésre sem méltó, így ők kommunizmusban éltek és nem törődtek semmiféle anyagi kötelemmel.
Jézus tanításához legközelebbi a farizeusok álláspontja. Ő is hittek a túlvilágban és abban is, hogy ott Isten igazsága érvényesül és az embereket érdemeik szerint kezelik. Csoportjukat általában a ma "középosztálynak" nevezett réteg alkotta. Azt vallották, hogy az üdvösséghez a feltétlen hűség, illetve a zsidó vallásos törvények minél pontosabb megértése és megtartása vezet.

Jézus bizonyos egyezéseken túl mindhárom csoporttól különböző módon vélekedik, amikor azt vallja, hogy Isten jó, igazságos de irgalmas is. A túlvilágra pedig az vezet el legjobban, ha az ember jóakaratban éli az életét. A talentumok példázatában van némi nyoma annak is, hogy esetleg életfeladatban is gondolkodhatott (mindenki úgy éljen, ahogy a legjobb tud lenni). Mindezekből az következik, hogy az anyagi dolgokkal kapcsolatban meglehetős nagy szabadságot vallott. Leült beszélgetni mindenkivel, aki vele akart lenni (igen a római vámszedővel is, aki a leprásnál is rosszabbnak számított) . Minden bizonnyal az volt a fontos neki, hogy az illető jószándékú legyen, az kevésbé, hogy gazdag avagy szegény.

A gazdagsággal kapcsolatban negatívumot annyit említ csupán, hogy könnyen elvonja a figyelmet és öncéllá válik, Ráadásul a túlvilágra nem visz senki semmit. Ezért olyan nehéz egyébként a gazdagnak bejutni a mennyországba. A nekem legszimpatikusabb értelmezés szerint a "Tű foka" egy keskeny boltíves kapu lett volna Jeruzsálemben, ahol a gazdagok csak úgy tudtak bejutni, hogyha lemálházták az állataikat, míg a szegények meg huss :-).

Pál már így mondja: "tudok nélkülözni és tudok bővelkedni" meg hogy "akik az Istent szeretik, azoknak minden a javára válik".

TOPGUN 2018.05.07. 18:34:54

Egyet értek, de Ferenc pápa szavait inkább úgy kell értelmezni, hogy szegények vágyakoznak hogy gazdagok lehessenek. Nehéz megforditani egy halandónak szinte lehetetlen. Ha valaki szegénynek születik több mint valószínű hogy szegeny is marad. "Namarmost" ha valaki elégedetlen a sorsával akkor hajlamos rossz utra terni. Gondold at. A Pápa egy bölcs okos ember. HÁLA ISTEN-nek!

Ad Dio 2018.05.07. 18:40:31

@Ad Dio:

Most ha ezt továbbviszed, az jön ki, hogy kinek-kinek olyan életet kell élnie, amiben a legnagyobb jót tudja létrehozni. Ha olyan talentumaid vannak, hogy tanítanál, akkor tanárként, ha olyan, hogy befektetésekkel foglalkoznál, akkor tőzsde ügynökként. Tanárként nem leszel gazdag, tőzsde ügynökként igen. Jézus szempontjából ez pont ugyan olyan jó, csak mérd a tetteidet Istenhez, a jóság forrásához. És persze kezeld a helyén a vagyonodat: az eszköz és nem cél, hiszen a halál kapuján semmit nem viszel át a vagyonodból.

G. Nagy László 2018.05.07. 18:47:39

@Ad Dio: Valójában minden leírt gondolatoddal egyetértek.

G. Nagy László 2018.05.07. 18:52:09

@TOPGUN: Szegénynek, betegesnek és csúnyának születtem. Most kifejezetten tehetős vagyok, kicsattanok az egészségtől, és megfelelő megvilágításban, jó szögből elkapva már egész vállalható a külsőm :) Minden mocsokból ki lehet törni. Ezt kéne erőltetni az egyháznak is.

G. Nagy László 2018.05.07. 18:55:51

@Beer Monster:

"Az AIDS világjárvány tetőpontján Afrikában az óvszerhasználattal szemben szólni például meglehetősen problémás."

Abszolút egyetértek. Az óvszerhasználattal szemben szólni bármilyen körülmények között gáz. Ehhez nem kell AIDS, de még a jelenlegi brutális túlnépesedés sem. Elég a szabad akarat és az önrendelkezés filozófiája. Sajnos azóta sincs olyan pápa, aki lépni merne e téren.

Beer Monster 2018.05.07. 18:57:49

@Ad Dio: Nem épp fordítva? Azt mondod, hogy Jézus a mitológiai túlvilági életet tanította?
Az ortodox zsidók ezzel szemben épp nem?

Ad Dio 2018.05.07. 19:09:25

@Beer Monster:

Nem.

A szadduceusok, akik akkoriban kb. az official zsidó vallást képviselték (az arisztokrácia zöme, a főpap és a 70-ek tanácsa hozzájuk tartozott), nem vallották a túlvilági életet, pláne nem annak boldogító, értelmet adó változatát. Úgy voltak vele, hogy az élet itt és most zajlik, ha van is valami a halál után, az csak amolyan árnyék létezés a seolban, de az már inkább büntetés mint áldás.

Jézus a farizeusokhoz hasonlóan azt vallotta, hogy halálunkkor Isten igazságos (és irgalmas) ítélete után az emberek kárhozatra vagy üdvösségre jutnak. Ennek "mikéntjéről" ha szólt is, nem nagyon maradt fent. De szerintem a tanításának a belső logikája szerint ez nem fontos kérdés. A lényeg az, hogy bármi is történik a halál után, az egy igazságos, irgalmas, szerető Isten akaratának megfelelően történik.

Elnézést, de ez már teológia és nincs hozzá tehetségem, szóval bízom csak benne, hogy átmegy amit gondolok az ügyről :-p.

TOPGUN 2018.05.07. 19:10:05

@G. Nagy László: én is. Csúnya es csóró. Most per pillanat sokkal jobb ahelyzet de nem ez a lényeg. Hűség, alázat, egeszseges életmód, szeretet, jó szándek es tisztelet, önfelaldozás. Ezeket nehezebb betartani, megtartani mint penzt keresni.

Ad Dio 2018.05.07. 19:11:02

@G. Nagy László: @Beer Monster:

+1

Az óvszer elleni prédikáció nonszensz.

Beer Monster 2018.05.07. 19:14:09

@Ad Dio: Épp a teológiai gondolatra kérdeznék rá. Miből következtetsz arra, hogy Jézus a halál utáni létezést vallotta (ha erre gondolsz)?

G. Nagy László 2018.05.07. 19:39:16

@TOPGUN:

Hűség - ez önmagában nem érték
alázat - ez pláne nem, sőt
egeszseges életmód - alapvető érték és könnyű betartani
szeretet,, jó szándek - alapvető érték és zsigerből jön
tisztelet - ebben sincs érték
önfelaldozás - szerintem már-már bűn.

Szóval, egy kicsit másképp látom...

ételizésítő 2018.05.07. 19:39:32

@Beer Monster:
Ja, nyilván, Moszkva arról volt híres, hogy szerette a lázadókat.
A gyerekekkel meg mit kellett volna csinálni, kitüntetni? Most is becsukják az ilyet (tudod: fiatalkorúak börtöne, Tököl), pedig ellenforradalom sincs.

ételizésítő 2018.05.07. 19:44:00

@Ad Dio:
Jézus semmit nem csinál, mert ugyanolyan kitalált személy, mint Hamupipőke.

@Beer Monster:
Nem vallott semmit, mert nem létezett, csak mesealak, de a mese szerint azt vallotta. Atyám házában van elég hely mindenkinek stb. Olvasd el a Bibliát. Elhinni nem kell, mert tele van hülyeséggel, de akkor legalább tudod, miről beszélnek.

G. Nagy László 2018.05.07. 19:54:22

@TOPGUN: Az elfogadás kétélű sztori. Ami bűn, azt nem kéne tolerálni. Minden mást kötelező.

Beer Monster 2018.05.07. 19:58:50

@ételizésítő: Köszönöm, csak úgy látom, ezt nem tőled fogom megtudni, szeretsz mindenkit hülyének nézni, különösebb témáról való tájékozódás nélkül. Amikor például Jézus felfogásáról beszélünk, akkor hagyományosan a tanítás értelméről van szó, függetlenül attól, hogy Jézus egy létező személy, egy mitológiai alak vagy egy szimbólum. Nem sokat segít tehát egy partvonalról bekiabált vélemény, főleg, hogy nincs is jelentősége, se a feltett kérdés, se a kereszténység szempontjából általában. Sajnos nekünk egyszerűbb így fogalmazni, értem, hogy zavaró annak, akit ez a kultúra nem érdekel, azt már annyira nem, hogy az minek idegeli magát vele.

És azt is tudjuk, hogy a halál utáni élet egy elég ismert közkeletű biblikus gondolat a keresztény mitológiában, de kösz, hogy szóltál.

TOPGUN 2018.05.07. 20:31:45

@G. Nagy László: eleg ha józan paraszti ésszel gondolkozol es probalsz ugy elni hogy hasznos tagja legyél az emberiségnek.

czerka 2018.05.07. 21:31:30

Márpedig a gazdagnak nehezebb bejutni a mennyországba, mint a tevének átjutni a tű fokán. Ez számomra, mint ateista számára a kevés értékelhető részek egyike a Bibliában. Ugyan Isten országában nem hiszek, de látom, hogy nehezebb gazdagként jó embernek maradni. Főleg, ha beleszületik valaki a jólétbe.
Lehet az ember gazdag és lehet az ember keresztény, de a kettő egyszerre nem. De hát ez nem is probléma az álkeresztényeknél.

ételizésítő 2018.05.07. 21:34:01

@Beer Monster:
Csak a hozzád hasonló hülyéket.

ételizésítő 2018.05.07. 21:36:09

@czerka:
Hogy mondhatsz ilyet Orbán Viktorról?
Lázár Jánosról?
Semmilyen Zsoltról?
Rogán Antalról?
Balog Zoltánról?
Mészáros Lőrincről?

Beer Monster 2018.05.07. 21:43:56

@czerka: A szegény emberek ugyanolyan arányban fognak átverni, megkárosítani, keresztbe tenni. Nézd meg azokat a csóró és gyengeelméjű tanulatlan embereket, akik gázműveknél, telefontársaságnál, önkormányzatoknál dolgoznak. Meglátásom szerint az emberek cca harmada tisztességes, harmada tisztességtelen és harmada se nem hús, se nem hal, ez utóbbiak pedig az értelmi képességeikkel fordított arányban ártanak másoknak. Mivel az ostobák többnyire szegények is, így egy kicsivel még több is lehet szegények közt a jellemproblémás, mint gazdagok közt.

Ad Dio 2018.05.07. 21:51:23

@Beer Monster:

Ez egy nyitott kérdés.

Nem vagyok a teológia hosszútáv futója, de úgy tudom, hogy az evangéliumokban is két egymástól elválasztható elképzelés szerepel. Az egyik a mitológikus túlvilág elképzeléssel rokon (mennyország, pokol), míg a másik a testbeli feltámadásra és egy "megújított" valóságra helyezi a hangsúlyt. Mivel - sajnos - nem voltam ott, hogy halljam a tanítást, nem tudom megmondani, hogy Jézus mit is mondott ezzel kapcsolatban :-).

De szerintem a tanítását illetően ez nem is annyira fontos. Mindkét verzió lényege az, hogy a világot egy végtelenül jó és szerető Isten teremtette, aki felelősséget vállal a teremtéséért. Mivel a halál része a földi életnek, ezért is jótáll és Rajta keresztül a halál, ami a mi horizontunkon minden küzdelem vége és minden cél megsemmisülése, értelmet nyer. Hogy hogyan, az szerintem Jézusnak sem igazán volt talán fontos.

G. Nagy László 2018.05.07. 22:01:48

@Beer Monster: @czerka:

"így egy kicsivel még több is lehet szegények közt a jellemproblémás, mint gazdagok közt"

Minden statisztika szerint a magasabb intelligenciahányadossal bíró emberek jobban keresnek, így általában gazdagabbak is. Nem ismerek idevonatkozó statisztikákat, azonban a józan ész azt diktálja, hogy az értelmesebbek tisztábban látják a valódi morális szabályokat, mint a gondolkodásra képtelenek. Nem nehéz összerakni.

Ad Dio 2018.05.07. 22:19:02

@G. Nagy László:

Az értelmesség és az értékesség közé viszont talán túlzás volna egyenlőség jelet tenni...

Beer Monster 2018.05.07. 22:20:53

@G. Nagy László: "a józan ész azt diktálja, hogy az értelmesebbek tisztábban látják a valódi morális szabályokat"

Hát még a tapasztalat.

Beer Monster 2018.05.07. 22:23:22

A jellem és az értelem között én valami egészen mély összefüggést látok. Az emberek többsége nem rossz szándékú, hanem hülye.

Beer Monster 2018.05.07. 23:05:21

@Ad Dio:
Ez viszont egy érdekes kérdés, de érzésem szerint kezdünk eltávolodni a kereszténységtől. Teremtő isten Jézusnál? Ez viszont kimondottan az ortodox zsidókra jellemző mitológia. Jézusnál az isten szerepe egész más.

"az Isten szeretet." 1Jn 4,8 ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν

"A szívből ered ugyanis minden rossz gondolat, gyilkosság, házasságtörés, paráznaság, lopás, hamis tanúság és káromlás. Ezek szennyezik be az embert. Az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem szennyezi be az embert."

"Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el.
Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van."
Lukács 17,20

"Ti azt imádjátok, a mit nem ismertek; mi azt imádjuk, a mit ismerünk"
"az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát"
"Az Isten lélek"

"Ha az Isten volna a ti atyátok"

"Nincs-é megírva a ti törvényetekben: Én mondám: Istenek vagytok?"

Jézus igazat ad a szadduceusoknak abban, hogy a feltámadás nem bír mitikus jelentéssel:

1. Tévelyegtek, mivelhogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát.
2. Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben.
3. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-é, a mit az Isten mondott néktek, így szólván:
4. Én vagyok az Ábrahám Istene, és az Izsák Istene, és a Jákób Istene; az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene."

Egyszóval nem a halál nyer értelmet, hanem a szeretet.

Bobby Newmark 2018.05.08. 00:40:52

@ételizésítő: Szerintem van erről egy könyvetek, amiben pont ilyen tanácsok vannak tömegével. Főleg a sequelben, mert az első rész még egy kicsit nyers.

ételizésítő 2018.05.08. 03:40:46

@Beer Monster:
Akkor megint felhoznám ezt:
Hogy mondhatsz ilyet Orbán Viktorról?
Lázár Jánosról?
Semmilyen Zsoltról?
Rogán Antalról?
Balog Zoltánról?
Mészáros Lőrincről?

ételizésítő 2018.05.08. 03:42:46

@Bobby Newmark:
Nekem nincs ilyen könyvem, úgyhogy szabad a gazda.
Megnevezheted, miről beszéltél.

2018.05.08. 09:04:39

@G. Nagy László: minden statisztika szerint a pszichopaták sikeresebbek, mint az autisták. Tehát a józan ész szerint gazdagabbak, így Istennek kedvesebbek....(-;

2018.05.08. 09:08:45

@G. Nagy László: minden statisztika szerint Mészáros egy zseni. Ily módon meggazdagodni csak néhányan képesek!
Ráadásul a magas intelligenciájából eredően Isten szereti, egyre nagyobb vagyonhoz juttatja.

G. Nagy László 2018.05.08. 09:32:21

@Könnyen elkaptuk, uram!: "minden statisztika szerint a pszichopaták sikeresebbek, mint az autisták."

Hogy miért az autistákkal veted össze, a fene se érti. Akár az artistákkal is összehasonlíthatnád őket. Viszont a cinizmusod mögött meghúzódik némi lényeglátás.

A pszichopata semmiért nem érez lelkiismeret-furdalást, szemben a bigott vallásossal, aki szinte mindenért. Az egészséges lélek ugyanakkor nem félúton helyezkedik el, hanem sokkal közelebb a pszichopatához, olyan 15% környékén.

Bobby Newmark 2018.05.08. 11:03:38

@G. Nagy László: "a bigott vallásossal, aki szinte mindenért"

Hogy mi?!
Éppen a legbigottabb vallásosak képesek a legkönnyebben átesni a fanatizmusba, ahol meg aztán kb semmiért nincs lelkifurdalás, mert ők nettó Isten akaratát hajtják végre.
Aztán jönnek a máglyák, kövezések, lefejezések, népirtás, adott vallás szájíze szerint.

G. Nagy László 2018.05.08. 11:14:10

@Bobby Newmark: Valóban, van ilyen is, radikális, fundamentalista barmok. De létező jelenség az is, amire utaltam.

G. Nagy László 2018.05.08. 11:18:31

@Bobby Newmark: Sőt létezik a kettő mixe is. Megkésel pár tucat hitetlent, s nem érez lelkiismeret-furdalást. Megeszik egy szelet disznóhúst, s rögtön bűnösnek látja magát. Fura dolog a középkor a 21. században.

Beer Monster 2018.05.08. 12:08:53

@G. Nagy László: Nem látom, hogyan jön ide ez a csapongás.

Ellenben a bigottak valójában ezerszer inkább a félelem istenében hisznek, vagyis számukra a lelkiismeret nem játszik alapvető szerepet.

G. Nagy László 2018.05.08. 12:36:28

@Beer Monster: Lehetnek árnyalatnyi eltérések köztünk annak kapcsán, hogy mit értünk bigottságon, s mit lelkiismereten.

Egy biztos: létezik egy olyan rétege a vallásosaknak, akik kifejezetten aggodalmaskodóak, bűntudattal terheltek, mindent bűnnek gondolnak, ami számukra idegen, ismeretlen. Elsősorban az idősek és iskolázatlanok között jellemző ez az attitűd. (Ehhez képest egy pszichopata közelebb áll az optimális beállítottsághoz.)

Beer Monster 2018.05.08. 12:53:20

@G. Nagy László: A félelem és a bűntudat nagyon hasonlóan néz ki, tudjuk a vallástörténetből. A félelem átváltozik vakhitté, rajongássá. Ez mindig létezett.

Jézus is a bigottsággal szemben szólva mondta, hogy nem az étel tesz bűnössé, hanem ami kijön a szájon, abból is leginkább a szeretet megtagadása. Az elvilágiasult ószövetségi mítoszok imádatával akart leszámolni, a félelem istenét felcserélni a bennünk lévő lelkiismeretre. Visszatér a mózesi törvényekhez, az addigra eltorzult és vakhitté vált mitikus szimbolika helyett a morális szimbolika tanításával.

G. Nagy László 2018.05.08. 13:30:26

@Beer Monster: Majdnem tökéletesen egyetértek. Csupán két megjegyzés:

1. "Ami kívülről megyén az emberbe, nem szennyezi be őt, hanem ami az emberből kijön, az szennyezi be az embert! " - Jézusnál már nem csupán a táplálkozási kötöttségekről van szó. Ez egy olyan pszichológiai alaptanítás, amit a tömeg máig sem ért. Leszámolás a kivetítésekkel. Nem a másik ember, a külvilág tesz tönkre, hanem csak te saját magadat, ha nem szűröd meg a külvilág szarságait. Színtiszta buddhizmus.

2. Jézus nem tér vissza a mózesi gyökerekhez, hanem - beépítve annak értékes elemeit - elképesztő módon túlhaladja az ószövetségi tanítást.

ételizésítő 2018.05.08. 14:58:57

@Bobby Newmark:
Nem tudom, miből szűrted le, hogy nekem az a könyvem. Olvastam ugyan, mert az alapműveltség része, Európában egy csomó hétköznapi dologban utalnak rá, mert a szólások részévé vált (áll, mint Bálám szamara, jóságos szamaritánus stb.) úgy, hogy aki használja, többnyire az sem tudja pontosan, mire utal az egész, de kb. annyit jelent, mint mondjuk a Három testőr. Vagy annyit sem.
(Vagy Woody Allen egyes filmjei, pl. a csak semmi cicó/nem cicózik stb. a Fogd a pénzt, és fuss c. filmje alapján lett a magyar városi folklór része.)
Minden vallás követőjét agykárosult hülyének tartom. Katolikustól meg a többi elmebeteg kereszténytől mohamedánon meg zoroasztriánuson át a buddhistáig (pedig az még csak nem is vallás, istenük sincs).

Beer Monster 2018.05.08. 17:13:54

@G. Nagy László:
Mózes sem tanított mást, hiszen épp Jézus mondja, hogy egyetlen parancsolatból ered a többi. A parancsolatok nem is véletlenszerűen jönnek egymás után.

Én úgy gondolom, nem tudjuk nyilvánvalóan, hogy Jézus túlhaladta-e a mozesi tanítást. Túl szimbolikus és túl régi az ószövetség ahhoz, hogy a filozófiáját tökéletesen lássuk. Nem látok olyasmit benne, ami kizárja, hogy ugyanaz a tanítás áll esetleg mögötte. mint a jézusi mögött. Kétségtelen, hogy a két jézusi parancsolat azonossága a kereszténység origója, és ez az ószövetségi parancsolatokból nem nagyon akar kitűnni.

Ha a buddhizmus ugyanazt tanítja, mint az evangéliumok, akkor a buddhizmus a "tiszta zsidó-kereszténység", nem?
Amúgy én a buddhizmusban meglehetősen valósként látom az újraszületésekre és ezáltal a dualizmusra való hivatkozást, míg az ószövetségi mitológiát ókori zsidó szimbolikának tekintjük, a jézusi tanításról nem is beszélve (egyes irányzatoknál, felekezeteknél a feltámadás kivételével).

G. Nagy László 2018.05.08. 17:56:25

@Beer Monster:

Az én világom ennél sokkal szimplább. Nem különösebben érdekelnek a halál utáni fantáziák, csupán a földi létezésre vonatkozó morális tanokra fókuszálok. Ilyen tekintetben a buddhizmus etalon, hiszen szinte teljes egészében erről szól: világi etika + pozitív pszichológia. Jézus tanítása 90%-ban ugyanez, csupán azért nem vegytiszta buddhizmus, mert a korabeli, ószövetségi hagyományokhoz kényszerűen idomulva torzult valamelyest. A mózesi törvényeket elsősorban marketincélból használja, így a termék hazai csomagolást kap. (Ugyanezt a technikát alkalmazzák később a keresztény hittérítők is.) Mindenesetre még így is óriási a szakadék a farizeusok szögletes törvényvallása és a jézusi, lényegre fókuszáló, a szabadságot, a szeretetet, az életörömöt, a növekedést, a fejlődést, a kiteljesedést szorgalmazó tanítás között.

Beer Monster 2018.05.08. 21:24:57

@G. Nagy László: A jézusi tanítás alapvető morális igazságot fogalmaz meg, nem meglepő, ha másutt is rájöttek. Ha a mózesi hit lényegileg különböző lett volna, akkor - bármilyen zseniális is lehetett Jézus - nem tudta volna azt a sarkából kiforgatni. Úgy akkor meg kellett volna változtasson mindent. Neki nem egy másmilyen, hanem egy ugyanolyan, csak menet közben elromlott rendszert kellett újra sínre tennie.

A mózesi hagyomány nemhogy nem kerékkötője volt, ami csak 90%-ban engedte volna Jézus eszméjét kiteljesedni, vagy csomagolás, hanem egyenesen az alapja. A kiválasztottság eszméje is épp a morális alapértékekből táplálkozik. Jézus nem is térített, elzárkózott tőle, hacsak valaki maga tanúságot nem tett az alapértékekről. Tanítványait sem engedte másokhoz, csak a zsidókhoz.

2018.05.08. 23:10:06

@G. Nagy László: kár, hogy nem érted. Azt hittem, világos: a pszichopata érzelemmentesen viszonyul embertársaihoz, mégis sikeres, tehát Istennek tetsző. Az autisták viszont érzelemben gazdagok, de nem oly nagyon sikeresek...
Szeresd felebarátodat? Isten megvet érte!

2018.05.08. 23:21:38

@G. Nagy László: némi ellentmondást vélek felfedezni. Egyszer azt írod, a siker, a vagyon isteni adomány, fokmérő. Aztán azt írod, Jézus a belső megtisztulást, a szeretetet adja nekünk.
De arra nem adtál választ, hogy mitől intelligensebb Mészáros, mondjuk Rubiktól?
Avagy Edison miért volt sikeresebb, mint Tesla? Intelligensebb? Magasabb végzettségű?
süti beállítások módosítása