téveszmék

téveszmék

"Hitler mindenben tévedett"

2024. április 22. - G. Nagy László

hitler.jpg

 

Régóta a bakancslistámon szerepelt. Most végre volt rá időm, s végigolvastam. Mikor máskor, mint 2024-ben? A náci ideológia alapműve, a Mein Kampf éppen száz éve született.

 

Kezdjük azzal, ami nyilvánvaló: Adolf Hitler egy elmebeteg pszichopata, s ez könyvéből is világosan kiderül. Elég, ha csupán öt legjelentősebb téveszméjét megemlítjük:

  • AZ ERŐSZAK IMÁDATA - "Remegő kézzel bontottam fel az értesítést, és olvastam kérésem teljesítését azzal a felhívással, hogy egyik bajor ezrednél jelentkezzem. Egész lényemet öröm és hála töltötte el. Pár nap múlva már magamra öltöttem egyenruhámat, hogy azután csak hat év múlva vessem le ismét. Mint valamennyi német számára, úgy az én számomra is megkezdődött földi létem legfeledhetetlenebb és legnagyszerűbb korszaka." Az első világháborúhoz való viszonyulása mindent elárul alapattitűdjéről. Nem csak az szembetűnő, hogy betegesen vonzódik a vérontáshoz, de az is, hogy a teljes nemzetét ugyanilyen fanatikusnak látja. Mélyen megveti a pacifizmust; a területszerző, hódító háborúról úgy beszél, mintha a világ legtermészetesebb és legerkölcsösebb tette volna. "A világ békés gazdasági meghódítása a legnagyobb tévedés, amelyet valaha is állampolitika vezérlő gondolatává tettek." Ő már nem tapasztalhatta meg, de a 2. világháború utáni NSZK alaposan rácáfolt tézisére.
  • ANTISZEMITIZMUS - Hitler szerint a világ minden problémájáért a zsidók a felelősek, ráadásul a származás mindent meghatároz: aki zsidónak született, az ebből fakadóan nem is lehet értékes tagja az emberi társadalomnak.
  • FAJVÉDELEM - "A földi élőlények faji tisztaságának kérdésében általában már maga a természet végez bizonyos javításokat. A kevertvérűeket nemigen szereti. Különösen az ily kereszteződések ivadékai szenvednek keservesen. Hiányzik belőlük nemcsak a keresztezés eredetileg legfőbb alkatelemének a jelentősége, hanem a hiányos véregység következtében hiányzik általában az élethez szükséges akaraterő és elhatározóképesség." Színtiszta ökörség az egész; tipikus esete annak, amikor az ideológia magához hajlítja a valóságot. "A népi állam kötelessége elsősorban a házasság intézményét az állandó fajgyalázástól mentesíteni, szentesíteni rendeltetését, hogy az Úr hasonmásait, ne pedig az ember és a majom közötti torzszülötteket hozza a világra." Megmosolyogtató.
  • AZ ÖNFELÁLDOZÁS ISTENÍTÉSE - "Ha most azt kérdezi valaki, hogy melyek az államalkotó és fenntartó erők a valóságban, úgy azokat egyetlen meghatározásba foglalhatjuk össze: az egyed áldozatképessége és áldozatkészsége a közért. Tény, hogy az ember sohasem áldozza fel magát gazdasági célokért, vagyis nem hal meg üzletekért, hanem csak ideális célokért." Minden kollektivista gondolkodó örök téveszméje, hogy léteznek olyan ideológiai célok, amelyekért érdemes feláldoznunk magunkat, pláne másokat.
  • TŐKEPIAC-ELLENESSÉG - "A tiszta tőke, mint a teremtő munka végső eredménye és a maga létét kizárólag a spekulációnak köszönhető tőke közötti különbséget annak idején nem láttam a maga kívánatos világosságában." Hitler is eljut oda, ahová a kommunisták és a jelenkor zöldjei: gyűlöli a tőzsdét, a kamatot, a tőkejövedelmet. Számára e téren jelentős többletmotivációt jelent, hogy a bankszektorban is a zsidó származásúak túlsúlyát látja. A Führer szerint a tőkének fő (vagy inkább egyetlen) célja, hogy az államot szolgálja. Ez persze fából vaskarika, ahogyan az sem lehetséges, hogy megkülönböztessünk szerethető és gyűlöletes tőkét. A termelés és a spekuláció is része a modern gazdaságnak; egyik nélkül sem létezhetünk.

 

Ennyit az őrületről. Ha azonban lehámozzuk a műről Hitler torz személyiségét, illetve az ebből fakadó narratívát és megoldási javaslatokat, muszáj látni, hogy számos korabeli problémát nagyon is tisztán érzékelt. Mi több: egyes mondatai úgy csengenek, mintha azokat a múlt héten írta volna.

 

BALOLDALI POLITIKA

 

Hitler így ír a szociáldemokraták által irányított szakszervezeti mozgalomról: "A munkásság jogos igényeinek kielégítése érdekében végzendő tevékenysége mindinkább háttérbe szorult, míg végül a szociáldemokrata politika céltudatossága már egyáltalán nem látta szükségesnek a tömeg nagy szociális, gazdasági és kulturális nyomorának kiküszöbölését. Rájött arra, hogy a tömeg kívánságainak kielégítése megfosztja a munkásság akarat nélküli rohamcsapatainak segítségétől." Száz esztendő elteltével ugyanezt látjuk. A nevükben baloldali pártok magasról tesznek a kisember problémáira, hiszen tudják: az általános jólét nem nekik kedvez; a növekvő életminőség kiüresíti a baloldali eszmét. Manapság az új, mondvacsinált áldozati csoportok adnak látszólagos létjogosultságot a neomarxista erőknek. Schiffer András ezt nevezi kaviárbaloldalnak - politikájuk épp olyan öncélú, mint a két világháború közti Németországban volt. "Ismét tanulni kezdtem és csak most jutottam el igazán a zsidó Karl Marx élete tartalmának és akaratának igazi megismeréséhez. A tőke című művét csak most értettem meg, akárcsak a szociáldemokráciának a nemzeti gazdaság elleni harcát, amely valóban csak a nemzetközi pénz és tőzsde számára készíti elő az utat." A 21. századi balos szavazó e mondatokat olvasva felsikít: konteó! Azonban ha megnézzük, hogy az internacionalista munkásmozgalom mennyit tett az általa képviseltekért; ha elgondolkodunk a BALLIBERÁLIS jelző kialakulásán, amely nyilvánvaló paradoxon; ha felidézzük, hogy a liberális pártok milyen játszi könnyedséggel lépnek koalícióra a szocialistákkal bárhol a világon (idehaza SZDSZ- MSZP), miközben elvi programjaik tűz és víz; ha számításba vesszük, hogy a jelenkor neomarxista-progresszív irányzatának legelszántabb terjesztői épp a multinacionális nagyvállalatok, úgy muszáj arra gondolni, hogy volt valami a Führer meglátásában. Hitler hamar rájött, hogy a tömegek támogatása nélkül lehetetlen hatalomra jutni (az általam képviselt libertárius gondolat például sohasem lesz többségben). Ezért hirdetett maga is baloldali programot, csakhogy ő már nacionalista csomagolást használt. Az egész mozgalmát a marxizmus ellenében hozta létre, ám csupán a nemzetközi jellegétől fosztotta meg azt, szinte minden mást átörökített. Intő jel ez a jelenkorra nézve: minél erőszakosabbá válik a globalista baloldal, annál közelebb kerülünk ahhoz, hogy Hitler szelleme újra megjelenjen köztünk. (Talán már a Putyin-jelenség is ennek köszönheti létét.) 

 

NEMZETTUDAT

 

A Mein Kampf arról számol be, hogy a baloldali propaganda már száz évvel ezelőtt is elképesztő intenzitással és hatékonysággal mosta a tudatlan tömegek agyát. "Ami rejtély maradt számomra, az a határtalan gyűlölet volt, amellyel saját népükkel szemben viseltettek és amellyel saját fajtájukra törtek, ócsárolták nagyságát, beszennyezték történelmét és sárba tiporták nagy embereiket. Ez, a saját otthon, a fajta és a haza ellen folytatott harc éppen olyan együgyű, mint érthetetlen, sőt természetellenes volt." Bizonyára naiv vagyok, de engem kissé meglepett, hogy a nemzetek felszámolására való törekvés ilyen régi időkre nyúlik vissza. Bevallom: már azt sem értem, mi a baj azzal, ha az ember büszke a származására. Attól, hogy valaki szereti a hazáját, még nem válik erőszakossá, terroristává, nemkívánatos elemmé. Egy büszke német, egy büszke francia, vagy épp egy büszke magyar egyszersmind büszke európai is. Ezek nem egymás ellen ható, hanem egymást erősítő erők. "A nemzetközi német szocialistát a külföld szolidáris módon kifoszthatja, ő azt testvéri egyetértéssel nyugtázza, és nem gondol a megtorlásra, vagy legalábbis a tiltakozásra, mert hiszen ő - német." Mintha Olaf Scholz világáról olvasnék... Azt persze tudjuk, hogy a németek minden utasítást 100%-os precizitással végrehajtanak - fakadjon az náci, kommunista, vagy épp szivárványos ideológiából -, ám az előttem eleddig ismeretlen volt, hogy a nemzeti önfeladás is parancsszóra ment már száz esztendeje is. Valamiért azt gondoltam, hogy az csak a legutóbbi idők mérgező gyümölcse, de mindenképp a második világháború utáni időkhöz kötődik. Tankönyvbe illő az a fekete-fehér gondolkodásmód, amely kirajzolódik a szemünk előtt. Az egyik térfélen ott áll Hitler, aki átkozza a pacifizmust és a nemzet minden bajáért a békeszeretetet teszi felelőssé; míg a másik oldalon az internacionalista baloldal, amely azt hazudja, hogy a nemzeti elkötelezettségből törvényszerűen erőszak fakad. Miközben mindkettő orbitális hülyeség: az asszertív attitűd pontosan kijelöli azt a határozott, magabiztos, büszke és önérvényesítő fellépést, amely mellőz mindennemű agressziót. Úgy tűnik, ez a fajta kiegyensúlyozott középutasság német fejjel felfoghatatlan. Talán ideológiai téren nem nekik kéne vezetniük Európát.

 

A POLITIKA ESZKÖZTÁRA

 

Hitler felismeri azt, amit a politikai jobboldalnak újra és újra fel kell ismernie: muszáj felvenni a versenyt a nemzetközi baloldallal a politika eszköztárának teljes palettáján:

  • PROPAGANDA - "Minden propagandának népszerűnek kell lennie és szellemi színvonalát a felvilágosítandók legkevésbé képzett rétegének befogadóképességéhez kell szabni." És ha azt hinnénk, hogy a politikai marketing mindentudója Goebbels, úgy tisztázni érdemes: ő is csupán tanítvány: "A tömeg befogadóképessége nagyon korlátolt, értelme kicsiny és éppen ezért nagyon feledékeny. Ezekből a tényekből kifolyólag tehát minden hathatós propaganda csak néhány pontra kell, hogy szorítkozzék. Ezt a néhány pontot és néhány tételt addig kell vezérszavakban ismételni, amíg az utolsó is megérti ebből a szóból azt, amit akarunk."
  • SAJTÓ - "Az újságok egy része arra való volt, hogy fedezze a többit. Amíg a marxista újságok a legaljasabb módon üzentek hadat mindennek, ami az emberiségnek szent, a legszemtelenebb módon támadták az államot és a kormányt és egymás ellen uszították az egyes néposztályokat, addig a polgári demokratikus zsidó lapok kitűnően értettek ahhoz, hogy a híres tárgyilagosság látszatát keltsék. Kerültek minden durva szót, mert tisztában voltak azzal, hogy az üresfejű emberek a külső után ítélnek és nem képesek a dolgok mélyére hatolni." Ez ma sincs másképp. Németországban különösen, ahol a baloldali és a polgári sajtó is egy az egyben ugyanazt a narratívát tálalja. Nálunk szerencsére jobb a helyzet, ugyanakkor az ellenzéki oldalon ugyanúgy megtaláljuk ezt a stíluspalettát a habzó szájú Amerikai Népszavától kezdve az önmagát függetlennek és objektívnek címkéző kormányellenes médiumokig. "Miközben külsőleg gondosan kerülnek minden durva formát, egyéb téren mégis belecsepegtetik a mérget olvasóik szívébe. Szép hangok és szóvirágok segítségével abba a hitbe ringatják olvasóikat, mintha tevékenységüknek egyedüli mozgató rugója tényleg a tiszta tudományosság, sőt az erkölcs lenne." Ez hát a recept, csak le kell másolni...
  • KULTÚRA - "Hiszen mit is jelent Schiller, Goethe vagy Shakespeare az újabb kori német költészet héroszaival szemben! Ők csak elcsépelt, sőt túlhaladott jelenségek. Mert éppen az jellemzi e kort, hogy nemcsak kizárólag ocsmány szennyet termel, hanem ráadásul még bepiszkol mindent, ami a múltban tényleg nagy és magasztos volt. Ezt a jelenséget ilyen időkben meg lehet figyelni. Minél ocsmányabbak és nyomorultabbak egy kornak és embereinek szellemi termékei, annál inkább gyűlölik a fennkölt és dicső múltnak tanait. A legszívesebben kiirtanák a múlt emlékeit, hogy így kikapcsolják az összehasonlítás lehetőségét." A jelenkor csupán annyiban más, hogy a 21. századi marxisták már ténylegesen fel is vállalják, hogy eltörlik, átírják a régi idők számukra nem tetsző fejezeteit.
  • OKTATÁS - Természetesen az oktatás is politikai eszköz, különösen, ami a múltunkat illeti, még akkor is, ha ez csupán hosszútávon fejti ki hatását. Amit Hitler e téma kapcsán megfogalmaz, azt akár magam is írhattam volna: "A történelemtanítás eredménye száz közül kilencvenkilenc esetben siralmas. Néhány adat, születési szám, név még megmarad emlékezetünkben, de teljesen hiányzik a határozott, nagy koncepciójú irányvonal. (...) Éppen a történelem tanításánál kell az anyagot rövidre szabni. A főérték a nagy fejlődési vonalak megismerésében rejlik. (...) Nem azért tanulunk történelmet, hogy a megtörtént tényeket megismerjük, hanem azért, hogy benne a jövő és saját népünk tanítómesterére találjunk."
  • GYÜLEKEZÉS - A Mein Kampf számos olyan sztorit hoz, amelyben szélsőbalos aktivisták ellehetetlenítették, vagy akár szét is verték a számukra nem tetsző politikai megmozdulásokat: "Mihelyst egy ilyen gyűlést meghirdettek, az egész vörös sajtó nagy ordítozásban tört ki, és emellett ezek a hivatásos törvénytiprók nemegyszer elsőként fordultak a hatóságokhoz azzal a gyors és fenyegető kéréssel, hogy a proletariátusnak ezt a kihívását - a súlyosabb következményeket elkerülendő - azonnal tiltsák be." Ha a múlt heti brüsszeli botrányra gondolunk - ahol egy kerületi polgármester rendőri erővel próbálta bezáratni Orbánék konferenciáját -, úgy azt kell mondanunk: a marxista térfélen semmi sem változott.

 

Ami azt illeti, jómagam igazán egyszerűnek látom a világot: a jó és rossz örökös harcát látjuk. Ha lehetek elfogult: az egyik oldalon a hazáját, a feleségét, az életet és a szépséget rajongva szerető Radnóti - a másokon az őt elpusztító nácizmus. Ez a mi koordináta-rendszerünk. Ebbe kell elhelyeznünk magunkat, ideológiáinkat, politikusainkat. Minden, ami békés, ami szép, ami nem bánt mást, az felemel. A másik térfél az erőszaké. Tök mindegy, hogy fekete, barna, vörös, méregzöld, vagy szivárványos egyenruhát ölt. Hitler tökéletesen érzékelte már száz esztendővel ezelőtt is, hogy a globalista baloldal micsoda pusztításra képes. Ma pontosan ugyanezt érezzük. Csakhogy szemben a marxistákkal, akik újra és újra ugyanabból a kottából játszanak, mi pontosan tudjuk, hogy az agresszió nem old meg semmit. Hitler gyalázatos válaszreakciót produkált - ezt soha többé nem engedhetjük. A szuverenista tábor csakis a béke mellett állhat.

A bejegyzés trackback címe:

https://teveszmek.blog.hu/api/trackback/id/tr6318384119

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.24. 15:45:53

@G. Nagy László:

"A nyugat attól vált bűnössé, hogy letért a nyugatias gondolkodásmódról (béke, jólét, demokrácia, jogállam, szólásszabadság), és elindult a marxizmus irányába. És már mélyen bent jár az erdőben."

de "Senki nem bélyegzi meg a jó szándékú szociáldemokratákat. "

azt hogy a jólét összefügg a szociáldemokráciával - amivel pont nem letért a nyugat a nyugatias gondolkodásmódról - ezt nehogy eláruljátok lacikának. úgyse értené és csak összezavarja.
nem tudom előbb volt-e a szociáldemokrata, mint a marxista, annyira nem is fontos, de hatással vannak egymásra.

még szerencse hogy a félisten orbán hisz a jogállamban meg a szólásszadságban, milyen lenne itt a helyzet ha nem hinne a jogállamban? kit tenne varga zs , polt péter - fidesz tag, meg handó tünde - szájer felesége helyett a jogállam vezetőinek akkor? győzikét, kis grofót meg a nemzet csótányát?

de most összezavarodtam, ha orbán nem hinne a szólásszabadságban akkor akár lehetne jó a közmédia is? és nem alákérdeznének a kossuth rádión, meg ömlene mindenhonnan a primitív és hazug propaganda?
akkor miért rúgta ki a válasz online-t is orbán? megafonra akkor szükség lenne ha orbán hinne a szólásszabadságban? alapból miért kell hazug propaganda egy ilyennek?

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.24. 15:51:41

@grundigg:

"Amúgy ha elolvasnád legalább a saját posztod, tudnád, hogy Hitler nemcsak erőszakkultuszt hirdetett, de szocialista is volt, szóval a te 4 pontos skáládon valahol az 50. pont környékén kellene lennie, de ez már igazán apróság."

:D

szerintem lacikát ezekután nem látnák egy ideig itt kommentelni, ha nem lenne pszichopata :) dehát pszichopata, nem érez megbánást, szégyent. intellektuális diszkomfortot az ellentmondásai kapcsán se.

és nárcisztikus is, múltkor azt is törölte, mikor leírtam, hogy senki nem tudja ilyen elegánsan csuklóztatni.

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.24. 16:06:45

@G. Nagy László:

"Én a hazát egy olyan klubnak tekintem, amely jó esetben kielégíti állampolgári igényeimet (jelenleg abszolút így van)"

de majd, ha kirúgnak a megafonból nem így lesz? az önzőség a legmagasabb erkölcsiséged.
tehát te azért vagy hazafi, mert? ...

...

...

kielégítenek a bábok és statiszták az országban, mindenki kedvedre tesz, a félisten gazdád jól megjutalmaz. még Alicantéba is eljuttok.
de ezt a legtöbb ország képes nyújtani, akkor azt mondod lacika hogy te kozmopolita vagy? ezért akarsz elköltözni oroszországba a klímaválság után?
ne azt kérdezd mit tehet érted a hazád, hanem hogy te mit tehetsz a hazádért. ugye, fogalmad nincs a hazaszeretről se.
reméljük pár fiodeszes agyhalott felismeri ezt, dehát agyhalottak. hogyan várjuk értelmet gymasa meg wilhunt féléktől?

"ahol jól érzem magam. De nem halnék meg érte."

ugye a 7.-es hazafi, de a 10.es őrült vagy hős?

"Értékrendje egy erkölcsi relativistának nincsen."

fogalmad nincs az az erkölcsi relativizmusról se, akkor minek használod? elviselhetetlen lenne egy homo sapiensnek ennyi sületlenség és ostobaság, te könnyedén elviseled lacika.

A keresztény abszolutisták hite szerint Isten az általános erkölcs végső forrása, és azért az – Istenhez hasonlóan – sosem változik. Az erkölcsi relativizmus ezzel szemben azt mondja, hogy az erkölcs nem holmi abszolút normán alapul, hanem az etikai “igazságok” a helyzettől, kultúrától, az egyéni érzésektől és más tényezőktől függően változnak.

tehát NEM azt jelenti te idióta, hogy nincs értékrendje, hanem azt mondja pl hogy ha régen lehetett is halálböntetés, ma ne lehessen. és ehhez tartja magát.
míg a vallásosok szerint ugyanúgy halálra kell kövezni a házasságtörőt, te idióta semmirekellő földbuta darab szar.

Az Amerikai pszicho egy fikció lacika. a valóságban a pszichopaták hadolválnak valamit az önzetlen párkapcsolatról, meg az erkölcsi relaitivizmusról, egy 5 éves kisgyerek értelmi szintjén.

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.24. 16:12:26

@G. Nagy László:

"Ha ők ketten nem voltak pszichopaták, akkor senki."

Ja meg Jancsi és Juliska is hogy megölte azt a kisnyugdíjast, ha ők ketten nem voltak pszichopaták, akkor senki.

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.24. 17:00:33

@G. Nagy László:

" elpusztította a hazát saját magáért."
"Minden fanatikus faszfej ezt teszi. Zelenszkij is."

tehát akkor megérettek az ukránok a pusztulásra. még szerencse hogy putyin megmenti oroszországot és az orosz kisebbségeket.

de ugye érdekel még csövesek neve, akiknek adni szoktam?

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.24. 17:03:27

@Boldeone2:

" az elnyomó rendszert rendkívüli érzékkel építette ki és üzemelteti"

ja ruszki segítséggel. vagy inkább ráhatásra
kkbk.blog.hu/2022/07/05/az_orbani_orosz_babkormany

kevered a gazdasági jobbot meg az ideológiai jobbot amúgy.
te is még neolib közgazdásznak tanultál? vannak ám más iskolák is.

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.24. 17:18:32

@Serény Vélemény:

nem, tőled kérdeztem,mivel másról beszélsz. csúsztatsz.
és leírtad a kuilcsszót: "A második vh alatt "
ezért kérdeztük már 5x, tart már a III. vh? ne felejtsd el értesíteni a nyugati hadszakértőket

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.24. 17:31:06

@G. Nagy László: "Minden, amit írsz, az utolsó bekezdésig korrekt és valós. Valóban így gondolkodott Hitler."

még szerencse hogy lazán ellentmond neked hitler hazaszeretében, de sebaj. eddig nem tudtad de jól megmondtad.

Ángyán ilyen, Hadházy is inkább nemzeti oldalas, vallásos. nagyon keresgélni kell őket.
Magyar Péter ? :) Mellár Tamás, Holoda Attila, Chickán Attila, Bod péter ákos? már smafu?
azt se tudod kik ezek te analfabéta. Tomanovics Gergely? Csaba L? Járai ? Öreg jeszenszky? Pálinkás?

"Még az eltévelygő báránykák is visszatalálnak sokszor"

ja fodor gabi is nagyon visszatalál, amikor értelmezni kéne valamit, nem sikerül, mert mindig eszébe jut az intézet amit aláraktak, és semmit se kell csinálnia, hogy gazdag lehessen.

"Azt pedig, hogy a Fidesz mennyire képviseli hitelesen a nemzeti kérdést, legfőképp a választások döntik el"

c. demokrácia. aha.
az elcsalt választások majd eldöntik, mert te amúgy se tudod hogy a megzsarult orbán, fico támogatásával hogy képviselhetni
tudod mit csinált fico a magyarokkal meg malina hedviggel a kormányváltások után is?

ha orbán már nem töm ki pénzzel akkor majd szerinted is hazaáruló lesz, ugye? hiszen a hazaszeretet nálad csak abból áll, hogy itthon megkapsz mindent az országból, uramisten, milyen kib*szott primitív vagy.

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.24. 17:41:09

@G. Nagy László: putyin kifejezetten józanul hagyja vagy utasítja hogy irtsanak civileket a ruszkik.
a viagra is minek kell? ezt is józanul hagyja. vagy utasítja, ahogy a civil épületeket, komplett városok rakétázását.

a felelősség az övé.

Ehhez értenek, a primitív romboláshoz, az építés már kevésbé megy a ruszkiknak, hogy virágzó civilizációt alkossanak, ellenben tudósokat, orvosokat ölnek, ha azok kritizálják a járványkezelést.
ha ilyen józanul, akkor milyen lenne a rezsim ha nem lenne putyin józan?

ellenben a jenkik még Snowdent sem ölették meg. és az újságok is színconalasabbak, sőt nem is öletnek újságírókat se. vajon melyik rezsim a barátságosabb lacika?

alöksz róz 2024.04.24. 18:11:20

@Serény Vélemény: "Hm. Ez potenciálisan becsületsértés, ha a blog gazdája feljelent, akkor a végén még tényleg a bíróság előtt is megbeszélhetitek." - a sok kurvaanyázás közt még pont ez tűnik a legkevésbé annak :D
(plusz még a rágalmazások)

alöksz róz 2024.04.24. 18:13:55

@Tesz vesz XVIII.: "te is még neolib közgazdásznak tanultál?" - földrajztanár, már többször írta

alöksz róz 2024.04.24. 18:19:55

@Tesz vesz XVIII.: "már itt is ugye, ahogy definiáltad a "szerelmet", hogy többször sikerült NEKED kielégíteni, és ez milyen jó, már mutatja hogy pszichopátiás vagy" - ha majd egyszer lesz egy nőd, rá fogsz jönni, hogy ez és így tényleg nagyon jó érzés...

alöksz róz 2024.04.24. 18:22:44

@Boldeone2: "Orbán pedig egy erkölcstelen barom. Pszichopatának nem mondanám, mert az elnyomó rendszert rendkívüli érzékkel építette ki és üzemelteti" - pont ezért pszichopata

alöksz róz 2024.04.24. 18:25:57

@grundigg: mi ez a sok mellébeszélés???

alöksz róz 2024.04.24. 18:32:29

@alöksz róz: ezt inkább visszavonom.
nem hiszem hogy a teszvesz jól meg tudna baszni valakit.

alöksz róz 2024.04.24. 18:37:08

@baalint1: "de ezen vallás alapján Isten mindenképpen pszichopata" - ez így van.
én is pont ezt akartam írni.

"Már bocs, de Hitler a világot akarta leigázni, ebben mi a fasz a hazaszeretet?" - mert miért vetitek össze a kettőt, ha egyszer semmi köze egymáshoz?
nem cáfolja egyik a másikat...
(se a szándék, se a végeredmény)

ulpius66 2024.04.24. 18:44:59

Mindegyik diktatórikus ideológia baloldali eredetű!

Musszolíni a szocialista párt vezetője volt, az AVANTI! (Előre!) szocialista lap főszerkesztője, majd a fasiszta ideológia megteremtője.....

Hitler dettó, csak ő a Német Nemzeti Szocialista Munkáspárt vezetője volt, a maga náci ideológiájával.....

Lenyin és Sztálin kommunista ideológiájáról ne is beszéljünk, hiszen eztet mink is a bőrünkön tapasztaltuk.....

Egy szónak is száz a vége....vagy valami ilyesmi.....

AZ ÖSSZES DIKTATÚRA ÉS IDEOLÓGIÁJA BALOLDALI EREDETŰ!!!!!!!

Mostan meg itt van nekünk ez a liberalizmus..... amiből pár év múlva lesz egy jó kis ballibsi diktatúra!!!!! MIND AZ USÁ-BAN, MIND NYUGAT EURÓPÁBAN!!!!!

MÉG EGY PÁR ÉV ÉS LIBERÁL-FASISZTA DIKTATÚRA LESZ!!!!!!!!!

grundigg 2024.04.24. 19:04:56

@alöksz róz:

Ha már beleállsz ebbe a baromságba a helyes értékrendű, hazaszerető Hitlerről, akkor hozz mellette érveket, és ne a másik oldaltól várd, hogy kitalálja, mit cáfolhat.

Boldeone2 2024.04.24. 19:41:43

@alöksz róz: Földrajztanár vagyok, és geográfus, de közgazdasági végzettségem is van, plusz tőzsdei szakvizsga. 2009- ben már komoly privát vagyont kezeltem, de jött brókercégek csődje és váltani kellett. Most családi vállalkozásban vagyok ( gyógyászati segédeszköz)
A közgázban otthon vagyok, lényegében ebben nőttem fel. Apám az MNB felügyelője volt valamikor...
A másik érdeklődési területem a környezettudomány Az elsők közt voltam akik elkezdték
Magyarországon, a Debreceni Egyetemen ( igaz, be nem fejeztem...)

A közgáztól a filoszon át a globális problémákig szívesen vitatkozom minden fronton, angolul vagy magyarul.
A teológiai vitákba és modern művészetben nem igazán vagyok tájékozott, de arról nem is vitázom...

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.24. 19:51:16

Lacika nem szeret, nem szorong, nem tanul.

6-an elmagyaráztuk már neki, mégse ragad rá semmi.
humanoid lényeket baromira zavarna ha állandóan ellentmondásba
és nincsenek önzeletlen párkapcsolatok szerinte, a szerelem nála csak szexuális kielégülés, vagy önmagunk fényezése, hogy mily nagyszerű hogy sikerült kielégíteni a másikat, (a kissé elmebeteg nárcisztikus Perczel is ilyenek mond a számvetésben, a meggyilkolt Fenyő pszichológusa, nem érdemes vele foglalkozni, csak egy önimádó a pederaszta Brádyval
kkbk.blog.hu/2010/07/06/brady_perczel_szamvetes

itt már elkezdtem kibeszélni a témát, de folytassuk:
@Tesz vesz XVIII.: 2024.04.24. 15:34:05

„Ezek az emberek nem őszinték, nem is megbízhatók, rendkívül gyenge a szociális ítélőképességük, az empátia, a személyes kapcsolatok teljes hiánya, az érzelmek sivársága jellemző rájuk” – mondta el az Agykutatás Hetének kapcsán tartott előadásában Dr. Pásztor Attila igazságügyi klinikai szakpszichológus.
a pszichopaták és a szociopaták is fittyet hánynak minderre, és csak az önös érdekeiket nézik.

sötét triádhoz tartozó személyiségzavarok, vagyis a machiavellista, narcisztikus és a szubklinikai pszichopata emberek sokszor magas beosztásban dolgoznak, és komoly sikereket érnek el a munkájukban (erőszak nélkül, de sokszor meg börtöntöltelékek) Pásztor Attila szerint ezek az emberek könnyen felismerik a többi ember igényeit a társas kapcsolatokban a munkahelyen is, és képesek kiszolgálni azokat, annak ellenére, hogy egyáltalán nem egyezik a mutatott személyiséggel a valódi arcuk.

@G. Nagy László: a pszichosebészet segíthetne rajtad, valami lobotómia.

nagyon érdekelt úgy tűnt korábban egy kérdésre a válasz. de most már annyira nem is érdekel, ugye?

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.24. 20:10:59

@Wildhunt: amikor még janukovics és köre volt a tulajdonos? akkor?

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.24. 20:17:38

@alöksz róz: na mi van prolikám, kitörtek a hormonok?

gyakorlod az összetett mondatokat már, ugye? nemám birca szintjére kerülsz
másfajta mondatokra gondoltam, tudod csöpike, amiben több az érv. a sitten viszont te lehetsz a jani ilyen ostoba mondatokkal.

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.24. 20:21:56

@Boldeone2: ha otthon vagy a közgázban miért a síkhülye Tecsört, meg a félanalfabéta színészt hozod fel a neoliberális rémkorszakból?

Mi van Pikettyvel meg John Komlossal?

Boldeone2 2024.04.24. 20:34:47

@Tesz vesz XVIII.: példák a jobboldaliságra

Thatcher egyben politikailag és gazdaságilag is erősen jobboldali volt ( dereguláció, szakszervezetek letörése, privatizáció )

Példának hoztam az említett vezetőket, akik erősen jobbos beállítottságúak voltak, minden téren, mégsem nácik

Boldeone2 2024.04.24. 20:41:10

@Tesz vesz XVIII.: Piketty alapvetően baloldali közgazdász. A jövedelmi diszparitások történelmi növedéséről, annak veszélyeiről ír. Szükségesnek tartja a redisztribúciót ( többkulcsos adó, stb...)

Lényegében pont az ellenkezőjét mondja, mint a gazdasági neoliberalizmus, az "osztrák suli "

Boldeone2 2024.04.24. 20:45:57

Nagy Lacinak ez lehet az imakönyve :

Nen.m.wikipedia.org/wiki/The_Road_to_Serfdom

Friedrich Hayek írta. Tézisei a korlátlan szabadpiacot és magántulajdont üdvözlik, a kis államot és a gyenge szociális rendszert

Boldeone2 2024.04.24. 21:13:40

A klasszikus liberalizmus - mai szemszögből nézve mindenképpen - "jobbosnak" tekinthető

Viszont ez Nyugat - Európában a 2 vh után kialakult nem kis részben a Frankfurti iskola hatására a baloldali liberalizmus

Tehát szakítás a korlátlan piac- és kis állampártisággal, de szakított a marxizmussal is ( Habermas)

Az új jelszó a szociális piacgazdáság lett, "verseny és szolidaritás" . Az európai mimtaállam, pedig az NSZK
Emlékezzünk csak vissza a klinika c filmsorozatra, hogy éltek anno Brinkmann professzorék...

Németország lett a mintaállam a világon....

A hitlerizmustól a szociálliberális mintaállamig....Ez nem semmi...

Modern Európa = baloldali liberalizmus (szinte ) A keresszténydemokracia is elfogadja ezt

Balogh Zsolt · http://vonattal-termeszetesen.blog.hu/ 2024.04.24. 22:01:49

A blogírónak javasolnék két művet, ha nem is olvassa/nézi őket végig, legalább pár kritikába pillantson bele:
* Er is wieder da! - német film és könyv németeknek, avagy mi történne, ha Hitler látná, mi is lett a világból (port.hu/adatlap/film/tv/nezd-ki-van-itt-er-ist-wieder-da/movie-174745)
* Csilagközi invázió - a könyv egy háborúpárti propaganda, egy fasiszta utópia

G. Nagy László 2024.04.24. 22:07:57

@Boldeone2:

baloldali liberalizmus = fából vaskarika. A szabadság és a gazdasági egyenlőség egymással ellentétes értékek. A kereszténydemokrácia árulása, amikor átcsúsznak a bal térfélre ők is.

ulpius66 2024.04.24. 22:18:40

@G. Nagy László:

teljesen igazad van!

Magam sem értem, hogy pl. az Európai Néppárt a német CDU/CSU vezetésével mi a faszomért a komcsikkal, szocikkal, zöldekkel, libsikkel és egyéb aberráltakkal szavaz együtt az EP-ban?????

MÉRT NEM A TÖBBI KONZERVATÍV FRAKCIÓVAL SZAVAZ EGYÜTT?
(mán azon kívül, hogy a Néppárt vezetőt a liberál-fasiszta SoroSS elvtárs megvette kilóra....)

alöksz róz 2024.04.24. 22:23:20

@Boldeone2: "Emlékezzünk csak vissza a klinika c filmsorozatra, hogy éltek anno Brinkmann professzorék..." - mit akarsz, most nálunk is úgy élnek a főorvosurak.

csak a kórház százszor leszivárgottabb.

G. Nagy László 2024.04.24. 23:02:11

@Balogh Zsolt: Köszi az ajánlást! Érdekesnek ígérkezik!

Boldeone2 2024.04.24. 23:38:22

@alöksz róz: Nem maga Brinkmann professzor a lényeg , hanem a társadalmi környezet volt páratlan, az emberek általanos hangulata

Az NSZK egy rendkívüli ország lehett, a szocialis piacgazdaság mintaállama

Boldeone2 2024.04.24. 23:59:00

@G. Nagy László: . A kereszténydemokrácia árulása, amikor átcsúsznak a bal térfélre ők is."

- Nem árultak el semmit. A "baloldali liberalizmus" alapnormává vált, most is az.

Ez szükségszerű volt. Németországban mindig erős volt a szocialista mozgalom és nemzeti szocialista is. A Ruhr - vidék óriási munkáshagyománnyal rendelkezik, Berlin mindig kozmopolita volt. Ez a protestáns rész

Bajorföld, meg Frankföld katolikus, az konzerv inkább, de a bajoroknál CSU - van főleg , Franz Josef Strauss régen...

A klasszikus liberalizmus inkább angolszász dolog, nem annyira kontinentális

Itt eleve jobban élt a feudális hagyomány, azaz a földesúr gondoskodott éhínség idején a jobbágyokról. Innen is eredhet a szocialis gondoskodás nagyobb igénye Európában

Anglia ezzel szemben kereskedő- ipari nemzet volt mar korán, így ott születtek meg klasszikus szabadpiaci kapitalista filoszok

Az USA szintén ezen a vonalon haladt, de ott is elterjedt a szociális piacgazdaság, kicsit. Pl van 7 jövedelemi kulcs

A masodik vh utan megváltozott minden, egy új vilagrend alakult ki, a szocialista vilag, így fejlett nyugati orszagokban is előretört az állami szerepvállalás, a szocialis állam
Ezt a legjobban a szociálliberalizmus tudta képviselni

Ez a szociális allam kapja kb 50 éve a sebeket. Először az olajválságok, majd a gazdasagi válságok sorozata, főleg 2009- ben ütött nagyot

Utana jött be lassan a szélsőjobb populizmus is a világba, ami a mai napig terjed, bar már a zeniten szerintem túl vagyunk.

Boldeone2 2024.04.25. 00:17:49

A nyugati (alsó) középosztalyt válságok sorozata terheli lényegében 50 éve lassan, amj csak gyorsult a globalizació kiteljesedésével, majd a 2009-es válsággal, most meg Putklr haborújával, előtte a covid- al

Az amúgy is elqúrt világgazdaságra ( egyszer leírom, hogy szerintem mi a legnagyobb elqúrás ...) jött rá az inflációs sokk, amit már egyre nehezebben viselnek az emberek...

Ekkor előjöttek a destruktív demagógok, akik lényegében a demagógian kívül semmit sem tudnak hozzátenni a jövőhöz, legfeljebb ígérni.... MINDEN ország a globális gazdasagba van beintegrálva, nincsenek egyéni lehetőségek, illetve elqúrni nagyon könnyű...

Putyint, Trumpot és Orbánt a korszellem hívta életre és a korszellem változása fogja őket eltüntetni...Az illúziók kora véget ér lassan...
Az a drog egyre hatástalanabb, amivel etetik a tömegembert....

Wildhunt 2024.04.25. 06:42:39

@alöksz róz: meg az átlagnémet a guldenburgok öröksége, az amerikai a Dallas, a csehek meg a nők a pult mögött alapján. Már te is megőrültél?

G. Nagy László 2024.04.25. 07:57:24

@Boldeone2:

Amit leírsz a német és az angolszász világról, az történelmileg nagy vonalakban megállja a helyét.

"A nyugati (alsó) középosztalyt válságok sorozata terheli lényegében 50 éve lassan, amj csak gyorsult a globalizació kiteljesedésével, majd a 2009-es válsággal, most meg Putyin haborújával, előtte a covid- al. Az amúgy is elqúrt világgazdaságra ( egyszer leírom, hogy szerintem mi a legnagyobb elqúrás ...) jött rá az inflációs sokk, amit már egyre nehezebben viselnek az emberek..."

Érdemes lenne világossá tenni a problémát. Alapvetően két piaci modellt tudunk elképzelni. Az egyik a szabadpiaci, angolszász modell, ahol nincsenek állami szolgáltatások, nincs állami nyugdíj sem. Nos, egy ilyen világ BÁRMILYEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁST simán kibír. Tök mindegy, hogy Angliában 60 millióan, vagy csak 20 millióan élnek, ha ilyen a rendszer, a gazdaság egyensúlyban lehet így is, úgy is. Éppen a skandináv típusú jóléti piacgazdaság elemi szükséglete az, hogy ne csökkenjen a népesség, mert akkor a járulék is csökken és összedől az állami piramisjáték. A kényszerű megoldást a bevándorlásban látják, amely a második világháború óta tartó folyamat. Kezdetben azok jöttek csak, akik ténylegesen dolgoztak is, de már ők sem voltak képesek integrálódni a társadalomba, sokan a nyelvet sem tanulták meg - elindult a gettósodás, a bevándorlónegyedek kialakulása. Újfent hangsúlyozom: ez egy hetvenéves folyamat, nem 2015-ben indult. De már ez a viszonylag békés, dolgos, gazdaságilag szükségszerű bevándorlás is elég volt ahhoz, hogy szétszakítsa a nyugati társadalmakat. A 2015-től kezdődő ámokfutás pedig minden szempontból indokolatlan, és főleg arra volt jó, hogy begyújtsa a jól előkészített rőzsét.

A megoldás természetesen a következetes jobboldali politika lett volna: Thatcher, Reagan. De a nyugati világ elképesztő vak és felelőtlen. Nem ezt az utat választották sehol sem. Látjuk az eredményét. Az meg hab a tortán - tegnapi cikk -, hogy megkérdezték a távozó EP-képviselőket, hogy mi a legnagyobb gond ma a világban. A migrációt alig említették. A háborút kicsit többen, de nem sokkal. Tudod, mit neveztek meg fő bajként? Baszki, nem hiszed el, amit te is: a jobboldali populizmus előretörését... Mint amikor az orvost hibáztatod a betegségedért... itt tart az okos nyugati világ. Nyilvánvaló persze, hogy a megkérdezettek - többségükben marxista Soros-ügynökök - a pozícióikat féltik. A sajátjukat is, meg a mérgező baloldali ideológia pozícióját is. Szarnak a világra, a jólétre, a biztonságra. Így megy ez lassan kétszáz éve. Hitlert is ez a fajta, baloldali felelőtlenség hívta életre.

grundigg 2024.04.25. 08:47:54

@G. Nagy László: "Nos, egy ilyen világ BÁRMILYEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁST simán kibír. Tök mindegy, hogy Angliában 60 millióan, vagy csak 20 millióan élnek, ha ilyen a rendszer, a gazdaság egyensúlyban lehet így is, úgy is."

A világ minden bizonnyal kibír bármit, legföljebb az emberek nem, de az meg kit érdekel.

Hisz ha nincs nyugdíj és nem kell járulékot fizetni, igazán nem probléma, ha mondjuk tömegek pusztulnak éhen a szarjukban fetrengve, mert nincs aki ellássa őket. A rendszer működik! (Kérdés persze, hogy ezzel a szemlélettel melyik rendszerre mondhatnánk, hogy nem működik.)

És persze öröm látni, hogy a "jobboldali" populizmus Magyarországon is megtalálta a gyógyírt ezekre a problémákra.

grundigg 2024.04.25. 09:03:12

"És persze öröm látni, hogy a "jobboldali" populizmus Magyarországon is megtalálta a gyógyírt ezekre a problémákra."

Így most már rá is fordulhatunk a kanadai transzneműek problémájának kezelésére.

G. Nagy László 2024.04.25. 09:11:10

@grundigg: Te elolvasod azt, amire reagálsz, vagy csak vakon ütöd a billentyűzetet, ahogyan tesz-vesz cimborád?

"Az egyik a szabadpiaci, angolszász modell, ahol nincsenek állami szolgáltatások, nincs állami nyugdíj sem."

Ezt írom. Ez azt jelenti, hogy fel kell nőni, és megteremteni az öngondoskodás nagyon szimpla, nagyon alapvető minimumát. Aki erre nem képes, az konkrétan fogyatékos, életképtelen. Erre te:

"Hisz ha nincs nyugdíj és nem kell járulékot fizetni, igazán nem probléma, ha mondjuk tömegek pusztulnak éhen a szarjukban fetrengve"

Ez azt jelenti, hogy szerinted az emberiség túlnyomó többsége idióta barom, életképtelen, és muszáj elvenni tőle a malac-perselyét, mert még arra sem képes, mint egy értelmesebb gyerek... Legalább kibújt belőled a baloldali. Ez is valami. Végre állítottál is valamit a világról.

grundigg 2024.04.25. 09:30:59

@G. Nagy László:

Látom, már reggel be vagy rúgva. Az volt az állításod, hogy "ahol nincsenek állami szolgáltatások, nincs állami nyugdíj sem. Nos, egy ilyen világ BÁRMILYEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁST simán kibír. Tök mindegy, hogy Angliában 60 millióan, vagy csak 20 millióan élnek, ha ilyen a rendszer, a gazdaság egyensúlyban lehet így is, úgy is."

A hülyék kedvéért még nagybetűvel ki is emelted a lényeget.

Az, hogy szerinted kinek kéne felnőni vagy kitől mit kéne vagy nem kéne elvenni, rohadtul irreleváns, mert az állításod az volt, hogy a te csodarendszered akkor is működik, ha 20 évig nem születik gyerek. Ezt az ostobaságot kéne megvédened ahelyett, hogy engem baloldalizol az ársapkás félistened oltára elől.

grundigg 2024.04.25. 09:34:02

@G. Nagy László:

Mindig ingadozom, hogy vajon fizetett propagandista vagy (honnan ismered személyesen az összes megafonos nyomit?) vagy csak olyan ostoba, hogy bármit beszopsz.

Most az utóbbira hajlok, hisz még a saját fél órával ezelőtti kommentedet sem érted.

grundigg 2024.04.25. 09:38:45

Most gondolom az jön, hogy egy ilyen rendszerben majd az értékpapírszámla cseréli ki a pelenkádat.

grundigg 2024.04.25. 10:45:52

@G. Nagy László:

Ja, egyébként még oda is írtam neked, hogy "tömegek pusztulnak éhen a szarjukban fetrengve, MERT NINCS AKI ELLÁSSA ŐKET"

És erre az a válaszod, hogy szerintem az emberek idióta barmok és életképtelenek.

Ez már nekem kínos.

Boldeone2 2024.04.25. 11:09:46

@G. Nagy László: Nyilvánvaló persze, hogy a megkérdezettek - többségükben marxista Soros-ügynökök "

- Szerintem egy komoly vitában nincs helye az ilyen kijelentésejnek, de vágjunk akkor a közepébe a válasznak:

" Tudod, mit neveztek meg fő bajként? Baszki, nem hiszed el, amit te is: a jobboldali populizmus előretörését... "

Ez egy valós probléma, a fő okokat írtam fentebb, amit te írsz, a migráció elhatalmasodása és a demográfiai válság már mind következmények és nem okok

Az okok - ha csak pusztán a migrációt nézzük- sokkal komplexebbek , mint amit a szélsőjobb populizmus állít: elég csak lezárni a határokat, dugjuk a fejünket a homokba és "problem solved" vagy a másik téveszme hogy " Brüsszel beengedte a migránsokat"

Ezek felszínes hazugságok! A migráció nem most kezdődött, ahogy magad is írod kb a 2 vh után. Először az európaiak mentek Afrikába és csak kb évtizedekkel utána jöttek ide az afrikaiak
Globalizáció van, te mint szabadpiac hívő megérted, mit gondolnak az afrikaiak. Azt, ha a tőke szabadon áramlik, a világ felső 10 % - a szabadon utazik, a felső 1% ott telepszik le ahol akar, akkor ő, a szegény bantu is megteheti ezt, ha túl akar élni

A globalizáció éppen úgy kihívások elé állítototta az afrikai faluközösségeket kis és háziipar eltünése ( Kína) klímaváltozás, népességrobbanás. ( Európában ugyanez volt 100 éve )

Tehát afrikai részről indokolt és jogszerű a migráció, innen nézve félelmetes, de ez van, valahogy ehhez kell alkalmazkodni
Lényegében bármiben fogadnék, hogy senki, sem Trump, sem Orbán sem más nem állítja meg sem az illegális, sem a legális migrációt

Ahogy Magyarországon is látni- pedig ez egy középszar hely- hogy özönlenek az emberek. Orbán lényegében senkit sem állított meg, idővel mindenki elérte célját, de a demagóg hisztériakeltés az a legkifizetődőbb....

Boldeone2 2024.04.25. 11:26:25

@G. Nagy László: A globális problémák a világ minden pontján hatnak, csak a fejletlen országokban még jobban. Ott, ahol nincs versenyképes gazdaság, a kormányzat eladósodik, devizaválság és hiperinfláció alakul ki. A fent említett okok mellett ez is fokozza a globális háborús hangulatot, a migrációt

A fejlett országokban is érzi ezeket a problémákata. A különböző populista narratívák éppen ezt, a kevésbé tanult és gazdaságilag sérülékeny réteget célozzák

Ez lenne Trump és Orban politikája is, a populizmus, amely csak kb 3-4 demagóg kérdésre koncentrál, de közel nem kínál globális megoldásokat. Eleve a nemzetállami szint ma már semmire sem képes, min egy EU és USA kell együtt

A trumpi izolacionizmus gyilkos hatású lenne a világra. Aktív USA és EU külpolika kell, beavatkozni- segíteni ahol szükséges. Az ukrajnai katonai segély is ezt szolgálja

Az összes "modern Hitlert " le kellene győzni, kezdve Putyinnal....

Miért terjed a hitlerizmus? Lsd fentebb: a globális problémák elhatalmasodása miatt! ( a monetáris rendszerről akkor nem is beszéltem...)

Boldeone2 2024.04.25. 11:54:08

A globális helyzetet senki nem látja át, mivel - ahogy Orbán is megmondta - koncentrikus érdekkörök vannak

Az átlagember, sőt, az emberek 90% - a csak a saját életével törődik, a politikusok meg a hatalommal...

A problémák hasonlóak, a világon mindenhol: Obianuju Nigériában a " nyugatot" a gazdagokat fogja hibáztatni problémáiért, a szegénységért, az inflációért, ebben segít neki a helyi neotista politikai elit is, hiszen amíg "a nyugat a hibás mindenért", addig nem lehet gond a hatalommal..
Annak is örülnek, ha a megy az illegális migráció, egy éhes szájjal kevesebb..
Nem lesz hová visszaküldeni az illegális migránst...

Oroszországban az átlag Szergej helyzete hasonló: egy lepukkant, azbesztes szoci panelben él, napról- napra, iszik és verekszik ahogy az apja tette...
Ez a réteg ugyanúgy a " nyugatot " fogja hibáztatni sanyarú sorsa miatt, - ahogy 70 éve teszik - nem Putyint és a tejben - vajban fürdő szilovik elitet..

A világon a problémák hasonló gyökerűek, de a teljes képet csak kevesen látják, hiszen nem is engedik nekik láttatni.

A populizmus vagy csak a felszínt kapirgálja, vagy csak hazudik...

A valóság extrém ridegen hangzana, ha mondjuk Trump megmondaná a detriti melós szavazójának, hogy bmeg, a gyermeked ugyanúgy csóró proli marad mint te, mert évi 60 ezer dollárt nem fog tudni a gyereked taníttatására kifizetni a John Hopkinson orvosi karra... (( mi viszont - a gazdagok - újabb adókedvezményeket kapunk...)

Az átlag Joe- nak már lejátszották az életét...De, a politikai illúziókeltés mint drog, még működik ...

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.25. 12:10:47

@G. Nagy László: vakon ütöd a billentyűzetet, ahogyan tesz-vesz cimborád?"

vakon? akkor válaszolsz valamelyik kérdésemre érdemben még az idén?

te fizetett propagandista lehetsz, mert ennyire értelmi fogyatékos azért még egy fideszes szavazó sincs, hogy a semmire ilyen arrogáns legyen , mire vered magad? oké az itteni megafonosok és szimpla fideszesek szellemi fogyatékosok és nem látják, de tényleg ilyen jó reklám úgy fideszesnek lenni, hogy közben szellemi fogyatékosnak tetteted magad?

és tényleg most már arról döntünk egy választáson, hogy mennyi ostoba és mennyi értelmesnek tűnő humanoid van egy társadalomban.
a választások már inkább IQ-tesztek amin pár fideszes és mi hazánkos, dk-s nem megy át.

már nem érdekel hogy milyen altruista vagyok én lacika?
olyan erőszakosan kértél korábban, hogy azt hittem, hogy érdekel!

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.25. 12:16:48

@alöksz róz:

anyukád tudná miket irogatsz ide, lehet eltiltana az internettől nem? hülyegyerek.
de érzek egy cseppnyi indiszkréciót ebben a kommentben, mát túlságosan is tolakodó, közeledő, mintha valami homoerotikus vonal lenne benne, proli b*zikám.

ha nem értenéd akkor kifejtem, hogy lacikának ez az első ami eszébe jut az önzetlen párkapcsolatokról, a szerelemről, hogy fényezze magát, mint egy 10-15 éves kisgyerek, hogy azért maradnak vele, mert ki tudja elégíteni a nőt.

ő írt le ilyeneket, nem én kértem meg rá, én csak ismétlem. innentől fogva, hogy jutok én eszedbe neked erről - egy heteró közösségben - az kérdéses. van valami problémád velem, azt látom, csak nem tudod megfogalmazni összetett mondatokban releváns tartalommal, lehet várni kéne még a kommenteléssel, míg leteszed az érettségit, nem?
persze ha sikerül...

G. Nagy László 2024.04.25. 12:18:37

@Tesz vesz XVIII.:

Elmész te a büdös picsába. Üzletet javasoltál. Belementem. Szartál rá, nem teljesítetted, amit magad vállaltál. Nincs miről beszélnünk, vedd ajándéknak az összes kommentet, amit nem törlök.

Boldeone2 2024.04.25. 12:29:09

@Tesz vesz XVIII.: Nem olastam eddig a könyvet, de el fogom olvasni a linkelt anyagot, utána válaszolok
Egyelőre, most pár órára mennem kell...

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.25. 12:29:59

@G. Nagy László:

jaj milyen kis hisztis, durcás, nagyranőtt kisgyerek vagy, lacika én mindig tartom a szavam. ezt jól jegyezd meg! csak van pár probléma amit ki kéne beszélnünk előtte, láttad a kommenjteimet? pl amit válaszoltam rád? van ott pár probléma, amire magadtól írnál választ, ha nem lettél földbuta pszichopata. ha nem lennél fogyatékos, akkor szoronganál miatta lacika.

ellentmondások, tudod.

de te valójában örülsz neki, ha nem kell érdemben kommunikálni, ugye? ne jkátszd meg magad

attól félek hogy te vagy akkora féreg, hogy továbbra se reagálsz a releváns kérdéseimre ezért ajánlottam ezt az üzletet, ugye nagyon érdekel a csövesek neve?

G. Nagy László 2024.04.25. 12:41:07

@grundigg: Azért vicces látni, hogy megijedsz magadtól, ahogy egy picit kidugod az orrodat a bunkerből. (Nem vagyunk és nem is leszünk barátok, de tényleg őszinte jó szándékkal javaslom: merj néha aprókat kilépni a safe place komfortzónájából. Hidd el: felszabadítóan jó érzés lesz. Mint amikor Aranyhaj végre elhagyja a tornyot és táncol a virágos mezőn.)

"Mindig ingadozom, hogy vajon fizetett propagandista vagy (honnan ismered személyesen az összes megafonos nyomit?) vagy csak olyan ostoba, hogy bármit beszopsz. Most az utóbbira hajlok, hisz még a saját fél órával ezelőtti kommentedet sem érted."

Én viszont tudom, hogy nem vagy sík hülye. Pontosan érzékeled, hogy egy intelligens emberrel kommunikálsz. Annyi eszed is van, hogy tisztán látod: ez a pár száz kattintás senkinek sem érne annyit, hogy fizessenek érte.

"tömegek pusztulnak éhen a szarjukban fetrengve, MERT NINCS AKI ELLÁSSA ŐKET"

Játsszunk el ezzel a gondolattal! Képzeljük el azt a világot, ahol az öregek tömegesen a saját szarjukban fetrengve lehelik ki lelküket! Hogyan jutunk el idáig?

1. Demográfiai alapon. Holnaptól nem szül senki gyermeket, s eljön az a perc, amikor mindenki vén, mint az országút, egyáltalán nincsenek fiatalok. - Ugye érezzük, hogy ez fals kép? Fiatalok mindig lesznek, még ha kevesebben is.

2. Az életképtelenség alapján. Igaz, hogy vannak fiatalok, vannak ápolók is, de kevesen, az öregek ugyanakkor kurva sokan vannak, és 90%-uk teljes roncs, és életük utolsó 10-15 évüket így élik. Fizikai képtelenség ellátni őket. - Ez is fals kép. Az öregek döntő többsége ellátja magát. Az általános egészségi állapotunk csak javulhat a mostanihoz képest. Ha ebben a verzióban hiszel, úgy visszatértünk ahhoz, hogy életképtelennek látod az emberiséget.

3. Gazdasági alapon. Igaz, hogy vannak fiatalok, vannak ápolók is, de kevesen. Mivel nincs állami ellátás, ezért a kevés számú ápoló magasra tornázza a saját óradíját. Mi következik ebből? A kereslet-kínálat legelemibb törvénye alapján más szektorokból elkezdenek ide áramlani a magas jövedelemre vágyók. Bányászok, szőlősgazdák, ügyvédek, műbútorasztalosok. Máris van elég ápoló. Ha ebben nem hiszel, az arra utal, hogy a lelked mélyén kommunista vagy, aki nem akarja érteni és elfogadni a piac működését.

G. Nagy László 2024.04.25. 12:55:14

@Boldeone2:

"Azt, ha a tőke szabadon áramlik, a világ felső 10 % - a szabadon utazik, a felső 1% ott telepszik le ahol akar, akkor ő, a szegény bantu is megteheti ezt, ha túl akar élni"

Te egészen egyszerűen nem érted, miként működik az ERKÖLCS. Bezárhat téged bárki a pincédbe? Nyilván nem. Mehetsz, ahová akarsz? Mehetsz. Jöhetsz hozzám is? Be kell fogadnom téged? Vendégül kell látnom? Dehogy.

Ugyanez a helyzet a migrációval. A kommunista vasfüggöny erkölcstelen. Az börtön. A beáramlást megakadályozó kerítés és jogi környezet pedig a legalapvetőbb létszükséglet, erkölcsi kötelesség az ott élő polgárokkal szemben.

A szegény bantu oda mehet, ahol befogadják. Ez ilyen kurva egyszerű. És tudom, hogy érted, de a progresszív lelked eljátszatja veled az értetlent. Annyira nem vagy tökös, hogy beleállj és kimond: támogatod a teljesen szabad és korlátlan migrációt.

grundigg 2024.04.25. 13:43:41

@G. Nagy László:

Ez volt az állításod: "a szabadpiaci, angolszász modell, ahol nincsenek állami szolgáltatások, nincs állami nyugdíj sem. Nos, egy ilyen világ BÁRMILYEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁST simán kibír. Tök mindegy, hogy Angliában 60 millióan, vagy csak 20 millióan élnek, ha ilyen a rendszer, a gazdaság egyensúlyban lehet így is, úgy is."

Ehhez semmi köze annak, amit most előadtál. Semmilyen társadalom nem bír ki bármilyen demográfiai változást. Nincs olyan, hogy senki sem dolgozik, de mindenki rohadt jól él, mert korábban öngondoskodott.

Tényleg ovis szinten el kell magyarázni, hogy a gazdaság működéséhez emberekre van szükség? Ha nincs, aki értéket állít elő, a megtakarításaiddal kitörölheted a seggedet. Illetve még csak azt se.

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.25. 15:09:21

@G. Nagy László:

nem érdekel akkor az altruizmusom lacika? olyan erőszakosan kérted korábban a válaszokat!
válaszolsz a kérdéseimre?

G. Nagy László 2024.04.25. 15:50:41

@grundigg: Lassan meggondolom magam. Előbb leírtam, hogy nem vagy sík hülye. Most nagyon elbizonytalanítottál.

"Tényleg ovis szinten el kell magyarázni, hogy a gazdaság működéséhez emberekre van szükség?"

Nem akarok belemenni a technológiai fejlődés, az automatizáció adta lehetőségekbe, így maradjunk abban, hogy ezt egy az egyben elfogadom. Mi több: modellezzük úgy a világot, hogy nincs semmiféle technikai változás, száz év múlva is minden pont olyan lesz mint ma.

"Tök mindegy, hogy Angliában 60 millióan, vagy csak 20 millióan élnek, ha ilyen a rendszer, a gazdaság egyensúlyban lehet így is, úgy is"

Én ezt írtam. Húszmillió angolt 60 helyett. Vagyis van ember, aki dolgozzon, aki működtesse a gazdaságot Anglián belül is.

"Ha nincs, aki értéket állít elő, a megtakarításaiddal kitörölheted a seggedet."

Jómagam közgazdász vagyok, viszonylag jól értem a gazdasági folyamatokat. De ezt most nem vágom. Simán lehet, hogy van igazság abban, amit állítasz, de nekem egyáltalán nem áll össze a dolog. Egy 30 éves angol polgár vagy, hárommillió fontos vagyonnal. Ingatlanok, részvények, kötvények, némi arany. Eltelik ötven év, s az angol társadalom demográfiailag jelentősen zsugorodik. Továbbra is pontosan ugyanaz az egy főre vetített GDP jellemzi, mint korábban, de összességében szűkül a gazdaság. Miért gondolod, hogy a megtakarításaid elértéktelenednek ezáltal?

grundigg 2024.04.25. 16:04:50

@G. Nagy László:

Hogy lenne ugyanaz az egy főre vetített gdp, ha változatlan termelékenység mellett csökken az aktívak aránya?

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.25. 16:05:41

@G. Nagy László:

"A szabadság és a gazdasági egyenlőség egymással ellentétes értékek"

ahogy a nagyon gazdag is ellentétes a szabadsággal, de ezzel sose foglalkozol. biztos azért mert nem vagy korrupt és vagy agyhalott.
nem véletlen hogy az ókori civilizációk évente száműzték a leggazdagabb polgárokat.

"A kereszténydemokrácia árulása, amikor átcsúsznak a bal térfélre ők is."

mintha nem lenne ilyen, hogy kollektivista konzervatív, keresztényszocialista, szociális missziók stb. de mintha Jézus nem mondott volna pár dolgot a gazdagokról meg a szegényekről? nekem úgy tűnt Jézus inkább a szegényekkel jobban törödött volna, és nem hagyta az ún. "evolúciónak" hoigy kiirtsa a szegényeket, de sebaj.

G. Nagy László 2024.04.25. 16:05:51

@Tesz vesz XVIII.:

Nem, nem fogok. Mi több: hitem szerint ez az utolsó, hogy reagálok a hülyeségedre bármiképpen is. Tőlem beszélgethetsz e blogon is bárkivel, de nekem ne írogass többé. Mindent törölni fogok.

Az egy dolog, hogy kibaszott hülye vagy - erről tényleg nem tehetsz. Tényleg rossz nézni, hogy nem értesz semmit a világból. Tényleg rossz nézni, hogy még azok az Orbán-fóbiások sem állnak veled szóba, akiknek a seggét nyalod.

Arról viszont tehetsz, hogy képtelen vagy mindenféle emberi együttműködésre. Mindenkivel paraszt vagy, mindenkivel minősíthetetlenül kommunikálsz. Ne csodálkozz a magányodon: ebből fakad. De az azért meglepett, hogy még szégyentelenül tisztességtelen is vagy. Hogy még a legelemibb szinten sem tartod a szavad. Mi marad neked ezen túl, ha még ehhez sem ragaszkodsz?

"Erőszakosan kérted" - írod. Vicces. Nem lehet erőszakosan kérni. Nálam szelídebben egyébként sem kér senki. Te állítottad, hogy az altruizmus jó és üdvös, én csak visszakérdeztem. Mivel nem válaszoltál, újra és újra megtettem. Szelíden, minden erőszakosság nélkül. Elképesztően lehangoló, hogy még a fogalmak jelentésével sem vagy tisztában.

Szóval: eddig tartott. Elengedtem a kezed, beszélgess bárkivel. Engem felejts el. Szívből kívánom, hogy legyen szép az életed.

G. Nagy László 2024.04.25. 16:11:56

@grundigg:

"Hogy lenne ugyanaz az egy főre vetített gdp, ha változatlan termelékenység mellett csökken az aktívak aránya?"

Ez egy új elem a modellben, ne vidd félre.

"Tök mindegy, hogy Angliában 60 millióan, vagy csak 20 millióan élnek, ha ilyen a rendszer, a gazdaság egyensúlyban lehet így is, úgy is"

Ezt írtam. Első körben képzeld el azt, hogy 40 millióan kivándorolnak. Minden korosztályból arányosan. Pont ugyanaz marad a társadalom korfája. El fog értéktelenedni a megtakarításod?

grundigg 2024.04.25. 16:18:18

@G. Nagy László:

Ez egyáltalán nem új elem. Ha új elem lenne, akkor semmi értelme nem lenne annak az állításodnak, hogy "Éppen a skandináv típusú jóléti piacgazdaság elemi szükséglete az, hogy ne csökkenjen a népesség, mert akkor a járulék is csökken és összedől az állami piramisjáték."?

Wildhunt 2024.04.25. 16:27:29

@G. Nagy László: olvastad Monte Christo grófját? Leginkább azt a részt, ami Danglars bankárról szól?

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.25. 16:31:25

@G. Nagy László:

"Tök mindegy, hogy Angliában 60 millióan, vagy csak 20 millióan élnek"

ja, alig vannak migránsok Angliában. a skandinávoknál többen vannak? már itt bukik minden amit összehordtál, de sebaj.
a neolib bástyában, az usában és magyarországon is alig vannak migránsok. orbán gazdád ezresével hozza be a törökökek mongodolat, sárgákat, filippinókat. kínának egyenesen eladta és eladja folyamatosan az országot. se sebaj.

"Nyilvánvaló persze, hogy a megkérdezettek - többségükben marxista Soros-ügynökök"

mint orbán. annyira marxista soros-ügynökök. hogyan tud uralkodni rajtuk soros lacika? egész európát egy gonosz zsidó meg a fia irányítja? alex?

"Szarnak a világra, a jólétre, a biztonságra. Így megy ez lassan kétszáz éve."

a jóléti államokat nem érdekel a jólét - ki érti lacika zavaros gondolataid?
persze putyin legalább a biztonsággal foglalkozik! a hanyatló nyugat erre se képes! háborúpártiak, mint az aradi vértanúk. sehol egy wagner-csoport?!

" Hitlert is ez a fajta, baloldali felelőtlenség hívta életre."

gyöngyörű bazmeg. orbán fajelméleténél nem emlegeted inkább hitlert? persze orbán mindenben hazudik, még a nacionalizmusában is.

Boldeone2 2024.04.25. 16:55:10

@G. Nagy László: szegény bantu oda mehet, ahol befogadják. Ez ilyen kurva egyszerű. És tudom, hogy érted, de a progresszív lelked eljátszatja veled az értetlent. Annyira nem vagy tökös, hogy beleállj és kimond: támogatod a teljesen szabad és korlátlan migrációt."

- Nem érted, vagy nem akarod érteni, ezért érvek helyett jön a "migrációpártiság" , mint érv...Végül is Orbán ugyanazt mondja: mindenki " migrációpárti" aki mást gondol...

Időszerű lenne már kinyitni a szemed! Magyarországot elözönlötték a migránsok, már a kis falvakban is vannak, a nagy ipari központok mellett, de nem gond....Ők rezsim migránsai, nem fognak senkit megdugni erőszakkal...

Határvédelem lényegében nincs, az jön át a hármas kerítésen akik akar....1-2 hét a maximum, ha szerencsétlen a migráns, de senkit nem állítanak meg

Ezért is hülyeség olyan dolgot kívánni, amivel Orbán hisztizik! Lehet Trump vagy Meloni, senki sem fogja teljesen megállítani, mert ez egy természetes, globalizációs nagyfolyamat. Csökkenteni, menedzselni lehet, de megállítani nem!

Sőt, a java még csak hátra van! Az afrikaikat sem kérdezte senki, amikor gyarmatosították őket, korábban amikor rabszolgának vitték őket, vagy amikor a nemzetközi multicégek kilapátolták az ásványkincseket! ( a gyarmati rendszer nem volt nagyon rossz, de most nem az a topic )

Tehát az afrikaiakat nem fogja érdekelni a szélsőjobb picsogása: ezután is jönni fognak. Ha meg jönni fognak, valahogy előbb- utóbb be is jutnak, ha pedig egyszer bejutnak a jóisten sem küldi őket haza!
Egyszerűen a kibocsátó ország nem fogadja vissza őket, de az állampolgárságuk sem azonosítható, eldobják papírjaikat . ...és több millió emberről beszélünk, akár évente!

Bármibe fogadok, hogy SENKI nem fogja tudni megállítani a migrációt, pedig az orbáni hazugsággal szemben van rá politikai akarat. Amit lehet, mindent megtesznek, még a progresszív Németország is! Ezért visszataszító a szélsőjobb demagógia!

De, pár év múlva- ha még lesz "Téveszmék blog " - jöjjünk vissza és nézzük meg kinek volt igaza....Bármekkora összegben fogadok- akkor is ha előretör a szélsőjobb, Trump nyer - hogy a migráció nem fog megállni, hanem még csak most fog beindulni igazán !

Boldeone2 2024.04.25. 17:10:36

@Tesz vesz XVIII.: Az összefoglalást elolvastam, egyelőre az alapján tudok nyilatkozni...

Az "emberarcú kapitalizmusról", az "emberarcú szocialilizmus" jut eszembe, ami soha nem valúsult meg...

Az "emberarcú kapitalizmusra " talán a legjobban közelítő a skandináv modell, de egy ilyen rendszerhez kellenek az olyan polgárok, azok akarata, akik ilyen rendszerben szeretnének élni...
Ilyen Magyarországon soha nem lesz, szerintem...Az elkövetkező évtizedekben biztos nem...Előbb a félfeudalizmusból kellene kilépni

Globálisan a kapitalizmus válságát nem a szabadpiacban látom, vagy csak részben, - nem egyenlő a piaci verseny feltétele a különböző szereplőknek, így szabad sem lehet - hanem a monetáris rezsimben

G. Nagy László 2024.04.25. 18:10:11

@Wildhunt: Nem olvastam. Mi a tanulsága?

G. Nagy László 2024.04.25. 18:15:07

@grundigg: Megint maszatolsz és mellébeszélsz. De oké, játszom a te játékszabályaid szerint. Anglia lakossága szép lassan 60 millióról 20 millióra zsugorodik. Ebben az elképzelt modellben nincsenek állami szolgáltatások, állami nyugdíj sincs. A társadalom öregszik, a korfa eltolódik. Nem csupán az összes GDP csökken, de az egy főre jutó GDP is. Mivel magyarázod, hogy a megtakarításaid elértéktelenednek?

grundigg 2024.04.25. 18:44:51

@G. Nagy László: "Megint maszatolsz és mellébeszélsz."

Nem szoktam mellébeszélni és maszatolni. Veled ellentétben fegyelmezetten vitázom, te meg, mint valami jó kocsmai szónok, tolod nagy hangon, ami éppen eszedbe jut és azt hiszed, hogy az adott pillanatban jól hangzik, aztán meg megsértődsz, ha valaki odafigyel, megjegyzi és számonkéri, amit mondasz.

Ha jól értem, most azt kellene elmagyaráznom, hogy egy elszegényedő országban miért csökken a befektetések, megtakarítások értéke. Hát elég sajátos kérés. Talán azért, mert csökkennek a hozamok, csökkennek a cégértékek, csökken az ingatlanok értéke, elértéktelenedik a nemzeti valuta stb. Azért, mert egy elszegényedő ország nem gazdagodik, hanem szegényedik.

alöksz róz 2024.04.25. 19:40:02

@G. Nagy László: "Első körben képzeld el azt, hogy 40 millióan kivándorolnak. Minden korosztályból arányosan. Pont ugyanaz marad a társadalom korfája. El fog értéktelenedni a megtakarításod?" - hát persze hogy el fog.
kivéve ha esetleg svájcifrankba tartod.

G. Nagy László 2024.04.25. 19:43:58

@grundigg:

"Talán azért, mert csökkennek a hozamok, csökkennek a cégértékek, csökken az ingatlanok értéke, elértéktelenedik a nemzeti valuta stb. Azért, mert egy elszegényedő ország nem gazdagodik, hanem szegényedik."

Tudod, ez az ami rém sajátos világlátás. Amolyan óvodás szintű. Norvégiában öt és fél millióan élnek. Tehát szegények. Ha tovább csökkenne a lakosság, megnézhetnék magukat. Bezzeg India jó gazdag, hiszen másfél milliárdan vannak... Remeg is mindenki, hogy nehogy csökkenni kezdjen a népesség, mert rögtön felütné a fejét a szegénység...

Olyan rém primitíven és egydimenziósan látod a világot, hogy az beszarás. Csak pár adalék:

1. Az egyes országok gazdagságának fontos mérőszáma az egy főre eső GDP, de ez közel sem minden. Az infrastruktúra kiépítettsége, minősége és hozzáférhetősége ugyancsak lényeges.

2. A megtakarítások szerkezete változtatható. Senki sem tart pisztolyt a fejedhez, hogy rossz befektetéseidből ne vidd át a pénzed gyümölcsözőbe. Ha Anglia népessége - az elképzelt, felvázolt modell szerint - zsugorodni kezdene, az elsősorban a vidéket érintené. Egy londoni ingatlan értéke egészen biztosan nem esne a harmadára, de talán egyáltalán nem is csökkenne. ha Birminghamben van egy házad, talán érdemes eladni még jó áron, s venni belőle Manchesterben egy másikat, ami tartja az értékét.

3. Létezik globális piac, talán hallottál róla. Ha angolként azt látod, hogy az angol részvények esnek, simán vásárolhatsz kínait, amerikait, vagy bármilyet. Máris értékálló a befektetésed.

És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy egy elöregedő, de egyre fittebb társadalomban kitolódnak az aktív évek, vagyis egyáltalán nem biztos, hogy csökken az aktív munkaerő aránya. E ponton behozhatjuk a technológiai fejlődésben rejlő potenciált is, amely lehetővé teheti, hogy egy ember elvégezze száz másik munkáját.

Szóval: miért is értéktelenedik el egy dinamikus és diverzifikált befektetési csomag egy globális piacon, ahol az adott lokalitás népessége történetesen csökkenő tendenciát mutat?

G. Nagy László 2024.04.25. 19:46:05

@alöksz róz:

"kivéve ha esetleg svájcifrankba tartod."

Egy fél mondatban meg tudod fogalmazni azt, amit és húsz percig gépelek... Ügyes.

grundigg 2024.04.25. 20:22:49

@G. Nagy László: " Létezik globális piac, talán hallottál róla. Ha angolként azt látod, hogy az angol részvények esnek, simán vásárolhatsz kínait, amerikait, vagy bármilyet. "

"kivéve ha esetleg svájcifrankba tartod."

Lacikám, te egy zseni vagy! Tehát a te rendszerednek, aminek meg se kottyan a demográfiai csökkenés, az a titka, hogy be kell fektetni....... egy másik rendszerbe!!!!!

És ha az egész Földön a te rendszered lesz, és csökken a népesség - amit észre se vesz a te csodarendszered -, akkor majd veszünk sok marslakórészvényt, és gazdagok leszünk.

Hát, Laci, én általában felhúzom magam, ha veled vitázom, de ilyen jóízűt rég röhögtem, mint most.

Gondolom van egy kólásüveged is, aminek meg se kottyan, bármennyit is iszol belőle, csak mindig után kell tölteni egy másik kólásüvegből.

" ha Birminghamben van egy házad, talán érdemes eladni még jó áron, s venni belőle Manchesterben"

Szintén zseniális meglátás. Csak ugye társadalmakról beszélünk, nem egyénekről. Nem tud minden angol Birminghamből Manchesterbe költözni. A legcsóróbb országban is van, aki ügyesebb és gazdagabb, mint a másik, csak sajnos itt nem ez volt a téma.

"Norvégiában öt és fél millióan élnek. Tehát szegények. Bezzeg India jó gazdag, hiszen másfél milliárdan vannak"

Ez viszont olyan kibaszott primitív és ostoba, hogy ezen még röhögni sem lehet.

alöksz róz 2024.04.25. 20:34:46

@grundigg: "az a titka, hogy be kell fektetni....... egy másik rendszerbe!!!!!" - ja.
a többi meg kit érdekel.

G. Nagy László 2024.04.25. 20:48:21

@grundigg:

Ismét megkérdem hát: miért is értéktelenedik el egy dinamikus és diverzifikált befektetési csomag egy globális piacon, ahol az adott lokalitás népessége történetesen csökkenő tendenciát mutat? Ugyanis ezt állítottad, érdemes volna indokolnod.

Az én felvetésem az volt, hogy egy húszmilliós Anglia épp oly vígan el van, ahogy egy hatvanmilliós. Te hozzátetted, hogy ez legyen egy átlagosan öregebb társadalom. Elfogadtam. Aztán hogy legyen átlagosan kevésbé aktív, mint az előző. Oké, legyen. Most meg azzal a faszsággal jössz, hogy az egész világot átalakítod és e modell szerint formálod... Igazad van, ha mondasz egy baromságot, és végül minden paramétert hozzáigazítasz, a végén igazad lesz. A progresszív gondolkodásmód pont ilyen...

Tényleg elmész a fenébe. Miért nem úgy kezdtük a beszélgetést, hogy minden földlakó hetven feletti? Akkor nem kellett volna érvekkel és szempontokkal előjönni. Igen baszki, igazad van. Ahol mindenki vén és inaktív, ott elszegényedik a világ és elértéktelenednek a megtakarítások. Győztél, baszki. Legközelebb ha focizunk, majd kitalálod, hogy a te kapud legyen feleakkora és a te csapatod kézzel is megfoghassa a labdát... Győzni fogtok, hidd el. Te így játszol. Pont, mint az általad oly kedvelt progresszív idióták.

Wildhunt 2024.04.25. 21:30:34

@G. Nagy László: hogy mire elég a félretett pénz, ha valaki mások "jóindulatára" szorul. Nem cáfolni akarlak az öngondoskodás egyedüli működőképességével kapcsolatban. Azt viszont fontosnak tartom hozzátenni, hogy az anyagi öngondoskodás nem elég, ezt @grundigg jól látja. Persze az ebből levont következtetései nettó balos faszságok sajnos.

Wildhunt 2024.04.25. 21:34:26

@G. Nagy László: Norvégiában öt és fél millióan élnek. Tehát szegények. Ha tovább csökkenne a lakosság, megnézhetnék magukat. Bezzeg India jó gazdag, hiszen másfél milliárdan vannak... Remeg is mindenki, hogy nehogy csökkenni kezdjen a népesség, mert rögtön felütné a fejét a szegénység...

Norvégiában mondjuk havi 10000 fabatkáért veszel teljeskörű gondozást és ellátást, Indiában 1000-ért. Nyugdíjas Norbi havi 1500 fabatka bevétellel Norvégiában nyomorog, Indiában gazdag. Tudtommal szerinted csak az egyén számít...

Boldeone2 2024.04.25. 22:30:05

@G. Nagy László: Ismét megkérdem hát: miért is értéktelenedik el egy dinamikus és diverzifikált befektetési csomag egy globális piacon, ahol az adott lokalitás népessége történetesen csökkenő tendenciát mutat? "

- mivel globális piacon van a diverzifikált részvénybefektetés, valószínű nem fog elértéktelenedni, főleg ekkora pénznyomtatási őrületben...Időre beüthet azért a medvepiac...
A lényeg, hogy a hozam meghaladja az inflációt, ha reálhozamot akarnak

Az viszont létező dolog, hogy lepusztul, elöregszik egy régió. Ott az ingatlanok elértéktelenednek. Tipikusan ilyen hely pl Calabria..
10 éve nézem ott a lakásárakat, nem változott semmi..
A 1 eurós deal kamu, vagy utána még min 30 ezret kell rákölteni, de lakást már lehet venni a tengerparton, kb 18 ezer eurótól, potom pénzért...

Az fiatalok nem házasodnak, az aktívak elmennek, ipar nincs, az oktatás szar, aki marad - az inaktív réteg - az egész nap a kávéház teraszán ül, a lakosság 70- a öreg...

Ott valóban megvalósul Orbán rémálma, hiszen az afrikaiak felváltják a helyi lakosságot, de így működhet tovább az iskola, van asztalos akik dolgozik, vannak munkások a földeken, stb...

Az olaszok - akik ott maradtak és még nem öregek- qurvára nem akarnak dolgozni. Nyáron a tengerpartot kiadják a turistáknak, 30- 40 euró egy napágy...Vagy a szülőktől örökölt mediterrán gazdálkodásból élnek, de szinte csak a migránsokat dolgoztatják, így olyan nagy cirkusz délen nincs a migránsok miatt. Fent északon már más a mentalitás....

Lényegében kicsit ez van mindenhol, Németországban is, húsüzemben lerokkanni a -4 fokban senki sem akar, de krumplit pucolni egy hotel konyhájában sem

Valójában nemcsak a szellemi munkásokra van szükségük, sőt.... Az "alantas" munkát már senki nem akarja végezni. A lengyelek meggazdagodtak, őket már nem lehet erre befogni. Az ukránok sem akarnak kulimunkát végezni, közöttük inkább fiatal nők vannak, akik a nyugati jó nő hiányban bárhová mehetnek, az USA- ba is...

A kelet- európai munkaerő kifogyott, már csak afrikai van és dél- ázsiai. Részben ez is hajtja a migrációt, mert van rá valós kereslet mindenhol, nálunk is
Lényegében elárasztották Magyarországot. Mindent megcsinálnak kevesebb pénzért is

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.26. 11:29:18

@G. Nagy László:

"Pontosan érzékeled, hogy egy intelligens emberrel kommunikálsz. "

:D érzékekeljük igen, mindannyian hogy mennyi lehet az eszed, és szerintem senki nem az "intelligens" kategóriába rakná. hanem inkább valami hitvány nárcisztikus szellemi fogyatékoséba.
persze vakok közt félszemű a király. a síkhülye fideszesek között lehetsz vátesz.

igen, ezért vagy síkhülye narcopata, nárcisztikus pszichopata. a nárcizmust is kipipálod mindig.

Csádba miért viszünk katonákat? mert drogelosztóközpont?

alig lövi egymást az ellenzék meg a kormánypárt; a háborúpárti dodik , lukasenkó, a magyargyülőlő fico és putyin felszopása után még CSÁDBA is vinni kell a békét lacika?
kivonulnak a jenkik és megy utána be a ruszki meg a pincsikutyájuk, orbán? aki alig mérgezi a magyar lakosokat magzatkárosító mérgekkel, de családbarát is hogy 15 éve nem emelkedett a családipótlék.

milyen lenne ez a kormány ha háborúpárti lenne?

"ez a pár száz kattintás senkinek sem érne annyit, hogy fizessenek érte."

ja mert az orbán és hazaáruló csürhéje a gazdasági racionalitásáról híres, amikor 3x-4x többet adnak a vodafonért, mint amennyit ér. somkuti se lobbizott érted? honnan ismered a megafonosokat? kit ismersz még a fideszben? hazudj valami szépet.
hogy jön össze az index címlap?

"Fiatalok mindig lesznek, még ha kevesebben is."

főleg ha kivándorolnak és a félisten gazdád az agyhalott szektás rétegre támaszkodik. akko milyen jól el tudják látni a SOK öreget, a kevés fiatalból.

"a kevés számú ápoló magasra tornázza a saját óradíját. Mi következik ebből? A kereslet-kínálat legelemibb törvénye alapján más szektorokból elkezdenek ide áramlani a magas jövedelemre vágyók. Bányászok, szőlősgazdák, ügyvédek, műbútorasztalosok."

így van, mindenki arra vágyik hogy magas fizuért szart lapátoljon. még az ügyvédek is. valójában komoly helyeket komolyan képzik az ápolókat is.
a magas óradíjjal az következik amit grundig írt, mivel a többség nem tudja megfizetni.
a "piac működése" nem elég amikor emberi társadalmakat vizsálunk, kell a pszichológia, a szociológia, meg a biológia is hozzá. vagy akár a történelem.

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.26. 11:37:03

issafrica.org/iss-today/chads-illegal-drug-trade-contributes-to-regional-insecurity

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.26. 11:44:30

Emberek, baleset történt és a vészfék sem működött! De megvan a megoldás: leszereljük a vészféket!

✖️ Eltörlik azt, hogy az elnöki kegyelmet egy miniszter is aláírja. az igazságügyi miniszter!

gyakorlatilag ezzel beismerte orbán, hogy ő utasította vargajudit urat a kegyelem megadására, ugyanis ő képviseli a kormányt. és neki nem főnöke balog és novák.

komolyan, mennyire kell agyhalottnak lenni, hogy a fideszre szavazzon bárki?

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.26. 11:59:51

@G. Nagy László:

"Húszmillió angolt 60 helyett. Vagyis van ember, aki dolgozzon, aki működtesse a gazdaságot "

pont 40 millió fog hiányzni lacika, tényleg szellemi fogyatékos vagy, ha minden ügyvéd és szőllősgazda elmenne ápolónak se lenne elég b+. szellmi fogyatékos vagy. és így sértegetsz olyanokat akik nálad nemhogy sokkal okosabbak, de ráadásul nem is szellemi fogyatékosok. nem szorongsz, nem tanulsz. el lett mondva hogy mi vagy.

Vagy ez a 40 millió szerinted mit csinál jelenleg? zabot hegyez és arra vár hogy megemeljék az ápolók bérét a magánkórházak!?

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.26. 12:04:27

@G. Nagy László:

"Előbb leírtam, hogy nem vagy sík hülye. Most nagyon elbizonytalanítottál."
" De ezt most nem vágom. Simán lehet, hogy van igazság abban, amit állítasz, de nekem egyáltalán nem áll össze a dolog. "

mert egy nárcisztikus földbuta ostoba vagy. de bájos hogy elkezded megint sértegetni, aztán beismered hogy fogalmad nincs róla. gusztustalan.
szerintem kóros hazudozó vagy, nem nagyon lehet elhinni, hogy te tényleg tanult ember lennél. bár állítólag a férfiklubos bedő is közgazdász, szóval súlyos problémák lehetnek a közgáz képzésen. te nem valami foximaci bolsevik gyorstalpalón kaptál valami MCC-s oklevelet inkább?

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.26. 12:42:11

@G. Nagy László:
juj nagyon megsértődtél lacika, mi nem volt igaz amit leírtam? miért játszod meg magad? én tudom hogy mi vagy, a többieket becsaphatod. de nekem nem kell a ripacs kiselőadás a színpadon, több mint 800 releváns kérdésem volt, mindig mekegsz és személyeskedsz, érdemi válaszokat meg nem látok. ezekután a pofádat fognád be te korcs. mert emberszámba nem tudlak venni.

miért vagyok hülye lacika? mit nem értek a világból? ezeket sose írod le. ezért külön a k anyád te strici - ahogy anyád is lestricizett úgy én is. nagyon mélyről jöttél és a mélység ott maradt benned. de nem érdekel a gátlástalan hazugság, ami áramlik belőled csakúgy mint a "félisten" gazdádból te fogyatékos, valódi válaszokat kérek.

tudom hogy ennyire nem vagy hülye, és örülsz, amikor nem kell konkétumokat írnod. ne játszd meg magad te korrupt darab szar.

az orbán-fóbiát is megbeszéltük már, és nem érdekel ki áll szóba velem: ez nem a valóság tudod, ez egy síkhülye propagandista blogja, tudod? amúgy meg fent ajánlottam Boldinak egy könyvet, nem láttad hogy elolvassa és megírja?
nem tanulsz, nem szorongsz az ellentmondásaid miatt, ahogy minden humanoid tenné: pszichopata vagy, ráadásul síkhülye is mellé.

mikor voltam grundiggal , Boldival, vagy bálinttal paraszt? embert rakjatok elém és úgy kezelem mint egy embert, bocs hogy wilduntot se veszem túlzottam emberszámba, lehet köze van ahhoz, hogy múltkor mikor normálisan kértem valamit hogy fejtsen ki, csak k anyázott.
tudod nagyon jól, ezt már leírtam 5x, mégis hazudsz megint. és mindig hazudni fogsz a jövőben is, amíg meg nem döglesz.

" De az azért meglepett, hogy még szégyentelenül tisztességtelen is vagy. "

jól játszod! :D nem lepett meg , amikor 18x kitiltottál, amikor kértél hogy fejtsek ki valamit aztán amiatt tiltottál hogy nagyon részletesen kifejtettem? vagy amikor offtopicot tolsz, és Fóka releváns kommentjét törlöd hazudva hogy az offtopic? akkor nem lepődsz meg amgadon lacika?
hazudj még. mindenki csak bántja szegény ártatlan kis pszichopatánkat, aki nem szorong, nem szeret, nem tanul, manipulálj még minket légyszi!

KI A FASZT ÉRDEKEL AZ ÖMLENGÉSED TE KORCS?!

MINT EGY FÉRFI VÁLASZOLJ A RELEVÁNS KÉRDÉSEIMRE, AMIBEN TISZTÁZHATOD AZ ELLENTMONDÁSAIDAT!
ÚGY MINT EGY FÉRFI AKINEK VAN GERINCE! ezt játszad, meg mímeld el, ne az emós síró szardarabot, te kibaszott elmebeteg fattyú. normális ember szorongana ennyi ostobaság meg ellentmondás miatt. te a másikat szidod, igazi pszichopata.

" De az azért meglepett, hogy még szégyentelenül tisztességtelen is vagy. Hogy még a legelemibb szinten sem tartod a szavad. Mi marad neked ezen túl, ha még ehhez sem ragaszkodsz?"

most az egyszer téged basztak át mi? nem te másokat, de azzal amúgy minden oké volt eddig. de ha megtanulsz kommunikálni, akkor beszélhetünk rólam is. ne sírjál lacika. mindjárt megsajnállak! jaj egyem a kis szíved.

"Nem lehet erőszakosan kérni. Nálam szelídebben egyébként sem kér senki"

nagyon erőszakosnak tűntél pedig, a nagybetűk mutatják, mindenki visszaolvashatja az elejéről a posztot:

" TE MIKÉPPEN GYAKORLOD A SEGÍTŐKÉSZSÉGET ÉS AZ ADAKOZÁST?"

nagyon megijedtem olyan erőszakosan kértél! te állat!

" Elképesztően lehangoló, hogy még a fogalmak jelentésével sem vagy tisztában."

ideológia, önzetlen párkapcsolat. közlegelők tragédiája, magáncégek korrupciója és a jézusi szőllősgazda (stb.) után van arcod. de mire? és miért?

"Szívből kívánom, hogy legyen szép az életed."

én meg azt remélem hogy megdöglesz minél előbb a hazaáruló "félisten" gazdáddal együtt, mert olyanok vagytok mint a vírus. mint a rák a testben. szétb*sztok egy szép országot, generációk életét teszitek tönkre, visszafordíthatatlanul, én meg halálbüntetés párti vagyok.
te meg különösen gusztustalan és undorító vagy, hazug korrupt narcopataként. az emberiség szégyene vagy. a hisztit tartogasd az asszonynak ha kifogy a diet coke, engem nem érdekel.
engem a releváns válaszok érdekelnének, és téged is érdekelne, ha nem lennél hitvány funkcionális analfabéta pszichoapta, aki nem szorong, nem szégyell semmit, és sose tanul.

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.26. 13:05:40

@G. Nagy László:

továbbá:

"Szívből kívánom, hogy legyen szép az életed."

leírsz egy ilyen kommentet és a végére beilleszted ezt, nagyon amatőr manipulálás lacika!
ha értelmesebb lennél, a manipulálás is jobban menne!

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.26. 14:03:00

@Boldeone2:

hát lacika már leírta azt is hogy a migráció jó dolog

"Én azt hiszem, a multikulti akár működhetne is.

a totális bezárkózás sem pálya, hiszen ezzel magunkat fosztanánk meg a lehetőségtől, hogy kihozzuk az országból a maximumot, ahogyan azt a Liverpool FC, Santana vagy épp Bruno Mars teszi. Semmi alapja sincs annak, hogy idegenkedjünk a békés és értékteremtő embertársainktól, legyenek akár vietnámi kereskedők, Fülöp-szigetekről való vendégmunkások, zsidók, arabok, feketék, bárkik. Meggyőződésem, hogy egyes-egyedül ezzel az attitűddel lehet igazi bajnokcsapatot építeni."

teveszmek.blog.hu/2024/02/07/_nem_mukodik_a_multikulti

ellentmond a félisten gazdájának, aki "csak szavakkal" hazudja a szépet:

Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági Évnyitóján tartott beszédet Parragh László, Varga Mihály és Nagy Márton előadása után. A pénzügyminiszterhez és a gazdaságfejlesztési miniszterhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordított a munkaerőpiaci kilátásoknak, és jelezte, hogy 500 ezer új munkaerőre lenne szükség és ezt elsődlegesen a belső tartalékokból kell előteremteni. Itt pedig konkrétan megemlítette a határon túli magyarokat és azt is leszögezte, hogy ha gazdasági migráció keretében be is jöhetnek külföldi munkavállalók, azokat kényelmi okokból nem szabad behozni, mert azzal "Magyarország kulturálisan aknázná alá az életét" .

de wildhunt továbbra is tapsikol lacikának, nem zavarja ezeket semmi.

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.26. 14:09:56

@Boldeone2: csak az emberarcú szocialilizmus, nemcsak pár adó felemelése a milliárdosoknak számára hanem kicsivel radikálisabb.
nem polgárok kellenek akik , hanem kormányzó párt kell, aki megvalósítja, itthon még a fideszesek nagyrésze is gazdasági balos, csak túl buta hozzá hogy felfogja.
hiába vannak GAZDASÁGI balos, jőlétben hívő polgárok, ha csak ígérgetnek a magukat gazdasági balosnak kiadó, de valójában neoliberális prátok.

a skandinávoknál is szabad a piac, csak épp milliós büntetéseket kapnak a milliárdos gyorshajtók.

olvasd el a könyvet is, kíváncsi vagyok mit mondasz rá.

mi a baj a monetárizs rezsimmel?

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.26. 14:30:30

@G. Nagy László:

"Tudod, ez az ami rém sajátos világlátás. Amolyan óvodás szintű. Norvégiában öt és fél millióan élnek. Tehát szegények. "

:D hogy a f*szomba vagy te közgazdász? egy pohár vizet nem bíznék rád. az utcasöprést is elrontanád. te értelmi fogyatékos vagy, most már hivatalos.

"Olyan rém primitíven és egydimenziósan látod a világot, hogy az beszarás. "

édes istenem. és még ez pofázik. vagy ez kandikamera b+? te trollkodsz?
szőllőskisgazám, nem hiszem én azt :) de legalább az arcodból vennél vissza, részletesen elmagyarázzák és még te szólod le a másikat? miből meríted az erődet lacika?
honnan ez az arrogancia?

" Egy londoni ingatlan értéke egészen biztosan nem esne a harmadára, de talán egyáltalán nem is csökkenne"

nem persze b+ eltűnik 40 millió ember, de biztos a városokban k jó az ájer. és mindenki oda akar költözni.

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.26. 14:32:15

@G. Nagy László:

csak éppen ellentmond neked de semmi gond, és szerinted ugyanolyan gazdag leszel ha nőnek a nővérek és ápolók bérei?

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.26. 14:51:49

@G. Nagy László:
te kozmopolita vagy lacika, közöd nincs a magyarsághoz. te mindenhol jól érzed magad ahol jó befektetési csomagok vannak. ahol meg nincs, onnan meg elmész. ha a gazdaság 60 millióra áll be, akkor 20 millió fővel visszaesés lesz a gazdaságban, mert a még nemlétező új robotok nem fogyasztanak, és nem adóznak.

remélem minden itteni fideszes szavazó számára tanulság, meg a korábbi idézetével is már lebuktatta magát.
ahogy a félisten gazdád se magyar. nem attól valaki magyar, mert pr-cikkeket csinál a disznóvágásról, hanem mert a közösségünk érdekeit nézi, mert valóban fontosak a magyarság jövője neki. pl. a tudományos élet éppúgy mint a sivatagosodó területek. nem ostoba csokiteszteket csinál munkaidőben.

scontent.fbud9-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/438097280_940305748098502_4863728602350982065_n.jpg?stp=dst-jpg_s640x640&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=ZYXoVJDEUnIQ7kNvgFNZ1jf&_nc_ht=scontent.fbud9-1.fna&cb_e2o_trans=t&oh=00_AfBurRhcKqbRe637inXDNFZgNJy9iLhxA--rxViLVXAVlA&oe=66316D23

"Legközelebb ha focizunk, majd kitalálod, hogy a te kapud legyen feleakkora és a te csapatod kézzel is megfoghassa a labdát... Győzni fogtok, hidd el"

nem vagyunk mi fideszesek lacika, ez a ti módszeretek az állandó választási csalásokkal, győztes kompenzációval, a gerrymanderinggel. stb.

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.26. 15:07:59

@Boldeone2:

de miért nem adnak több bért a krumplipucolónak a németek? :) lacika kérdezi itt :

@G. Nagy László:

mert mint az angol ápolónál, akkor biztos találnának német munkaerőt is rá :)

az hogy közben csődbe megy a cég, az nem érdekes. vagy nem lesz versenyképes, mert árakat kéne emelnie, még a végén a krumplipucoló több bért fog keresni, mint a menedzserigazgató, az angol nővér meg több bért kapna, mint a kórházigazgató, az meg hova vezetne?

kommunizmusba? :)

Billy Hill 2024.04.29. 00:01:43

@alöksz róz: "nem hiszem hogy a teszvesz jól meg tudna baszni valakit." - az a baj, még ha elé is kerül egy p*na, hogy ő csak tesz-vesz...

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.29. 12:32:21

@Billy Hill:

HAHA! hatalmas poén! ti gyerekek milyen viccesek vagytok ott a kóterben! nagyon nevetek, szakadok, fáj a hasam.

de idefigyelj te kis korcs. esetleg a témákhoz valami releváns tartalom?
ami logikailag is illik az kommentfolyamba, ha még buzi is lennék, mi közöd hozzá? nem lehet mindenki szájer, orbán fia, gulyás gergő meg kocsis máté.

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.29. 15:44:10

@G. Nagy László:

akkor megcsináljátok a IV. Magyar Békekongresszust?
egy Békemenet után esetleg?

Tesz vesz XVIII. · www.kkbk.blog.hu 2024.04.29. 15:46:49

@G. Nagy László:

akkor megcsináljátok a 10. Magyar Békekongresszust?
úgy látom a IX. volt 1978-ban,
süti beállítások módosítása